KATOLIKUS TALÁLKOZÓ - BLOKK

KATOLIKUS TALÁLKOZÓ - BLOKK

1. MAGYAR - KATOLIKUS TALÁLKOZÓ - BLOKK - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - CATHOLIC MEETING - BLOCK - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - KU MEETING - BLOCK - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - KATOLIKUS TALÁLKOZÓ - BLOKK

A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyegblokk forgalomba bocsátásával köszönti a Közép-európai Katolikus Találkozót.

A Szentatya felhívása indította a nyolc közép-európai országot az egy éven át tartó együttműködésre, a hit ünneplésére. A Találkozó célja tudatosítani a résztvevő országok népeiben, hogy a kereszténység az európai identitás meghatározó része. … Erre utal a találkozó jelmondata: Krisztus - Európa reménye. Az Eukarisztia iránti és a Mária-tisztelet az európai népek közös kincse. Ennek kifejezése és megvallása jelenik meg a különféle nemzeti rendezvényeken, de kifejeződik a találkozót bezáró közös összejövetelen az ausztriai Máriazellben, a népek zarándoklatán is.

A magyar bélyeg-kibocsátásban első ízben alkalmazott, keresztalakzatban perforált blokk bélyegképein – Lázár Szilvia és Raszler Tibor grafikusművészek festményei és terve alapján – látható motívumok a következők, függőlegesen: a Máriazelli Bazilika épülete; Madonna kegyszobor illetve aranykeretes Madonna kép Nagy Lajos korából, a Máriazelli Bazilikából; kiscelli Mária kegyszobor az Óbudai Plébániáról; vízszintesen: Madonna kegyszobor a Máriazelli Bazilikából; Madonna kegyszobor a celldömölki kegykápolnából.

A sorszámozott bélyegblokk alnyomatán M. Oberer művészfotója alapján a tervezőművészek megfogalmazásában, a Mariazelli Bazilika főkapujának részlete látható. Az ívszélen a rendezvény emblémája és II. János Pál pápa portréja is megtalálható.

A blokkhoz tartozó alkalmi boríték és bélyegző főmotívuma egyaránt a találkozó logoja.

Megjelenési időpont: 2004. május 21.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - CATHOLIC MEETING - BLOCK

The Hungarian Post Co. Ltd. Miniature occasional release welcomed the Central European Catholic Meeting.

The Holy Father's call led to the eight Central European countries in a year-long collaboration, celebration of faith. The Meeting is aware of the peoples of the countries involved, that Christianity is the dominant part of European identity. ... This refers to the meeting theme of Christ - the hope for Europe. The Eucharistic and Marian respect to the common treasure of the peoples of Europe. This expression appears in the confession and the various national events, but reflected in the closing meeting of the joint gathering in Austria Mariazell, a people on pilgrimage as well.

The Hungarian stamp emissions for the first time used a perforated block keresztalakzatban thumbnails - Szilvia and Raszler Tibor Lazar's paintings and graphic artists plan on the basis of - the motifs are vertically: the Basilica of Mariazell building; Madonna Madonna statue and gold image of Louis the Great of the past, the Mariazell Bazilikából ; Kiscell statue of Mary in the Óbuda parsonage; horizontally Madonna statue in Mariazell Bazilikából; statue of the Madonna Celldömölk kegykápolnából.

The background printing numbered Miniature M. Oberer művészfotója designers, the wording of the Basilica of Mariazell főkapujának detail visible. Ívszélen the event logo and II. Portrait of Pope John Paul II is also available.

The occasional block of both the envelope and stamp főmotívuma meeting logo.

3. GERMAN - KU MEETING - BLOCK

Die Ungarische Post Co. Ltd Miniatur gelegentliche begrüßte die Freilassung Mitteleuropäischer Katholikentag Meeting.

Der Heilige Vater die Forderung führte zu den acht mittel-europäischen Ländern in einem einjährigen Zusammenarbeit, Fest des Glaubens. Die Tagung ist der Völker der beteiligten Länder wissen, dass das Christentum den größten Teil der europäischen Identität ist. ... Dies bezieht sich auf das Treffen Thema Christus - die Hoffnung für Europa. Das eucharistische und Marian Hinblick auf den gemeinsamen Schatz der Völker Europas. Dieser Ausdruck wird in der Beichte und die verschiedenen nationalen Veranstaltungen, sondern sich in der Schluss-Sitzung der gemeinsamen Zusammenkunft in Österreich Mariazell, ein Volk auf die Pilgerfahrt als auch.

Die ungarische Stempel-Emissionen für das erste Mal verwendet eine perforierte Block keresztalakzatban Bildes - und Szilvia Raszler Tibor Lazar Gemälde und Grafiker Plan auf der Grundlage des - die Motive sind vertikal: die Basilika von Mariazell Gebäude; Madonna Madonna-Statue und Gold Bild von Ludwig dem Großen aus der Vergangenheit, die Mariazell Bazilikából ; Kiscelli Marienstatue in der Óbuda Pfarrhaus; horizontal Madonna-Statue in Mariazell Bazilikából; Statue der Madonna Celldömölk kegykápolnából.

Das Drucken im Hintergrund nummeriert Miniatur M. Oberer művészfotója Designer, der Wortlaut der Basilika von Mariazell főkapujának Detail sichtbar. Ívszélen Logo der Veranstaltung und II an. Portrait of Pope John Paul II ist ebenfalls verfügbar.

Die gelegentliche Block von beiden den Umschlag und Stempel főmotívuma Sitzung Logo.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>