BOCSKAI SZABADSÁGHARC

BOCSKAI SZABADSÁGHARC

1. MAGYAR - BOCSKAI SZABADSÁGHARC 400. ÉVFORDULÓJA - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - BOCSKAI REVOLUTION 400th ANNIVERSARY - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - BOCSKAI REVOLUTION 400. JUBILÄUM - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - BOCSKAI SZABADSÁGHARC 400. ÉVFORDULÓJA

A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyeg kibocsátásával emlékezik a Bocskai-szabadságharc kezdetének 400. évfordulójára.

Bocskai István (Kolozsvár, 1557. jan. 1. - Kassa, 1606. dec. 29.) az első Habsburg-ellenes magyar felkelés vezetője maga mellé állította a hajdúkat, majd 1604. október 15-én Álmosd és Diószeg között megsemmisítették az ellenük vonuló császári sereget. Hamarosan csatlakozott a hajdúk mellé a jobbágyság majd az idegen zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt lázongó városi polgárság, köznemesség, sőt a főnemesség jelentős része is.

1605 végére Magyarországnak a töröktől el nem foglalt része és Erdély a fölkelők birtokában volt, miközben Bocskait 1605. februárjában a medgyesi országgyűlés Erdély fejedelmévé, míg 1605. áprilisában a szerencsi országgyűlés Magyarország fejedelmévé választotta.

Az 1606 végén megkötött bécsi béke biztosította a rendi jogokat és a vallásszabadságot, s ugyanekkor a hét tiszai vármegyét Erdélyhez csatolta. Az ugyanebben az évben megkötött, Bocskai által közvetített zsitvatoroki béke a tizenöt éves török háborúnak is véget vetett. A szabadságharc győzelmeinek kivívóit, a hajdúk zömét Bocskai kiemelte a földesúri fennhatóság alól és közösségi kiváltságokkal, katonáskodási kötelezettséggel a hajdúvárosokban telepítette le, ahogy a székelységnek is biztosította korábbi kiváltságait.

A bélyegképen Bocskai portréját ábrázoló korhű metszetrajzszerű grafika mellett pénzei (arany, ezüst, réz tallérok) és XVII. század elejei pallosok, szablyák és hegyes tőrök láthatók. A bélyegkép alnyomatán egy, a fejedelem által a hajdúknak adományozott zászló, valamint korabeli metszetrajz alapján egy hajdú lovas képe jelenik meg.

A bélyeghez tartozó alkalmi boríték alnyomatán a Bocskai család címere tűnik elő (~1606). Előtérben korabeli metszetrajzra emlékeztető grafika alapján Bocskairól és katonáiról készült illusztráció, valamint a Bécsben őrzött Bocskai-korona jelenik meg. Az alkalmi bélyegző grafikáján Bocskai legismertebb jelképe, a szablyát tartó páncélos kéz stilizált rajza látható, a szablyát körbefonó szalagon a PRO. DEO. ET. PATRIA felirattal (Istenért és a hazáért).

Megjelenési időpont: 2004. október 11.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - BOCSKAI REVOLUTION 400th ANNIVERSARY

The Hungarian Post Office issuing stamps in memory of the casual Bocskai freedom 400th commencement anniversary.

Bocskai István (Cluj-Napoca, 1557th January 1st - Kosice, 1606th December 29th) is the first anti-Habsburg Hungarian uprising leader of his side claimed the hajdúkat and 1604th 15 October Diószeg sleepy and destruction of the imperial army against them migratory. Hajduk soon joined the side of the serfdom and the foreign mercenaries and the violent excesses of the counter-reformation of rebellious urban bourgeoisie, nobility, or even a significant part of the nobility.

At the end of 1605, Hungary has been in the Turkish part of Transylvania and was held by the rebels, while Bocskait 1605th In February the National Medias Prince of Transylvania, while the 1605th April National Assembly of Hungary Prince of luck choosing.

Concluded at the end of the 1606 Treaty of Vienna provided the feudal rights and religious freedom, and the same seven counties Tisza annexed Transylvania. The same year, concluded Bocskai zsitvatoroki mediated peace of fifteen Turkish wars ended. The freedom kivívóit victories, the most Bocskai Hajduk highlighted the importance of sovereignty from the landlord and community privileges, hajdúvárosokban installed from the military service obligation, as the Szeklers also provided earlier privileges.

The stamp portrait depicting Bocskai metszetrajzszerű graphics with authentic coins (gold, silver and copper coins) and XVII. century sword, sabers and pointy tőrök seen. The background printing a thumbnail, the prince donated by hajdúknak flag, as well as contemporary metszetrajz Hajdu, a horse image is displayed.

The stamps are the occasional background printing envelopes Bocskai coat of arms appears in (~ 1606). Forefront of contemporary graphic reminder metszetrajzra under Bocskairól and katonáiról made for illustrative purposes, and held in Vienna Bocskai crown appears. The occasional stamp graphics Bocskai best known symbol of the sword hand holding a stylized drawing of visible armor, the sword körbefonó tape to the PRO. DEO. ET. PATRIA inscription (God and the homeland).

3. GERMAN - BOCSKAI REVOLUTION 400. JUBILÄUM

Die Ungarische Post Briefmarken Ausstellung zur Erinnerung an die Casual Bocskai Freiheit 400. Beginn Jubiläum.

Bocskai István (Cluj-Napoca, 1557. 1. Januar - Kosice, 1606. 29. Dezember) ist das erste anti-habsburgische Ungarn-Aufstand Führer seiner Seite machte der hajdúkat und 1604. 15. Oktober Diószeg schläfrig und Vernichtung der kaiserlichen Armee gegen sie wandernde. Hajduk bald in die Seite der Leibeigenschaft und die ausländische Söldner und die gewalttätigen Ausschreitungen der Gegenreformation rebellischer städtische Bürgertum, Adel, oder sogar einen bedeutenden Teil des Adels.

Am Ende 1605 hat, Ungarn im türkischen Teil von Siebenbürgen und wurde durch den Rebellen gefangen gehalten, während Bocskait 1605. Im Februar hat die Nationale Medien Fürst von Siebenbürgen, während die 1605. April Nationalversammlung von Ungarn Prince of luck Wahl.

Ende 1606 den Vertrag von Wien abgeschlossen, sofern die feudalen Rechte und Religionsfreiheit, und die gleichen sieben Grafschaften Tisza beigefügt Siebenbürgen. Im selben Jahr abgeschlossen Bocskai zsitvatoroki vermittelten Frieden von fünfzehn türkischen Kriege beendet. Die Freiheit kivívóit Siege, die meisten Bocskai Hajduk betonte die Bedeutung der Souveränität des Vermieters und Community-Privilegien, hajdúvárosokban aus dem militärischen Verpflichtungen installiert, wie die Szekler auch vorgesehen früheren Privilegien.

Der Stempel Porträt darstellen Bocskai metszetrajzszerű Grafiken mit authentischen Münzen (Gold-, Silber-und Kupfermünzen) und XVII. Jahrhundert Degen, Säbel und spitzen török gesehen. Das Drucken im Hintergrund ein Vorschaubild, der Fürst von hajdúknak Fahne gespendet, als auch moderne metszetrajz Hajdu, ein Pferd Bild angezeigt wird.

Die Briefmarken sind die gelegentlichen Hintergrund Bedrucken von Umschlägen Bocskai Wappen erscheint in (~ 1606). Wegbereiter der zeitgenössischen Grafik Erinnerung metszetrajzra unter Bocskairól und katonáiról zu illustrativen Zwecken gemacht, und in Wien Bocskai Krone gehalten wird angezeigt. Die gelegentliche Stempel Grafiken Bocskai bekannteste Symbol des Schwertes Hand mit einem stilisierten Zeichnung sichtbar Rüstung, das Schwert körbefonó Band auf den PRO. DEO. ET. PATRIA Inschrift (Gott und die Heimat).

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>