NOSZTALGIA KISVASUTAK II.

NOSZTALGIA KISVASUTAK II.

1. MAGYAR - NOSZTALGIA KISVASUTAK II. - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - NOSTALGIA NARROW-GAUGE RAILWAYS II. - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - NOSZTALGIA II Eisenbahnen - Die Bestellnummer Der Marke: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - NOSZTALGIA KISVASUTAK II.

A Magyar Posta Rt. 2001-ben Nosztalgia-kisvasutak címmel négycímletű sorozatot adott ki. A 2004. február 4-én megjelent újabb két bélyeg ennek folytatásaként látott napvilágot a X. Kárpát-medencei Kisvasúti Találkozó időpontjában.

A kisvasutak az 1435 mm-es normál nyomtávolságnál kisebb nyomközű vasutak. Építésük hazánkban az 1870-es években kezdődött. A 19. század utolsó éveiben és a századforduló után több ezer kilométernyi pályát helyeztek üzembe a nagybirtokok, az erdőgazdaságok és a bányavidékek területén.

Feladatuk a mezőgazdasági termények, a fa, a kő és az ásványkincsek fuvarozása volt, de a személyszállításban is egyre fontosabb szerepet töltöttek be. A második világháborút követő években is népszerűek voltak, utak hiányában sok helyen az egyetlen biztos közlekedési eszközt jelentették. Az 1960­as években a vasútközpontú szemléletet az úthálózat fejlesztése váltotta fel. A megmaradt keskeny nyomközű vasutak legnagyobb részén a teherforgalom 1980–1990 között teljesen megszűnt, így turisztikai jelentőségük került előtérbe. Az ország legszebb tájain, 380 kilométernyi vonalon még ma is húsz 760 mm és két 600 mm (Almamelléki Erdei Vasút, Kemencei Erdei Múzeumvasút) nyomtávolságú vasút közlekedik, menetrend szerint.

A Kemencei Erdei Vasút (MD-40 típusú, P-2 pályaszámú Muki dízelmozdony) az Esztergomi Érsekség észak-börzsönyi erdőbirtokait tárta fel, Kemence–Halyagos (7 km) vonalát 1913-ban nyitották meg. A Csarnapatak 1995. évi, majd évszázados rekordot megdöntő 1999. évi áradása következtében a pálya jelentős része megsemmisült. Az Ipoly Erdő Rt. és a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 2000. január 1-jével együttműködési szerződést kötött a vasút Kemencei Erdei Múzeumvasút néven történő újraindítására. A vasútbarátok által felújított Kemence-Múzeum–Strandfürdő-Godóvár (2 km) szakaszt 2000. július 29-én adták át. A bélyegképen a Kemence-patak 2002-ben újjáépített, 19 m hosszú hídja látható.

A Gemenci Erdei Vasút (490,2003 pályaszámú Rezét gőzmozdony) Pörböly–Bárányfok (30 km) vonala a Duna–Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájvédelmi Körzetét szeli át. A természetvédelmi terület csak vasúttal látogatható, 2001-től Pörböly–Gemenc–Duna-part között nosztalgiajáratok is közlekednek. Ezeket a Rezét névre keresztelt gőzmozdony vontatja, amely 2000-ben Romániából érkezett. A bélyegképen a világhírű gemenci gímszarvas-állomány egyedei láthatók.

Az alkalmi borítékon a Gemenci Erdei Vasút nosztalgiavonatával találkozunk. Az alkalmi bélyegző grafikája a Rezét gőzmozdony alapján készült.
Tusnádi Csaba Károly

Megjelenési időpont: 2004. február 4.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - NOSTALGIA NARROW-GAUGE RAILWAYS II.

The Hungarian Post-Reunion in 2001 issued a series of railways négycímletű title. 2004. February 4 released two new stamps have been exposed to the continuation of this X Meeting of the Carpathian Basin at the time of railways.

The railways of 1435 mm standard gauge railway nyomtávolságnál less. The building of the 1870s, our country began. 19 last years of the century and the century after thousands of miles of track installed in the large estates, forestry and bányavidékek field.

The task of agricultural crops, wood, stone and mineral transport, but also an increasingly important role in passenger held. In the years following World War II, was also popular, the absence of roads in many places the only certain means of transport have been reported. 1960as the years vasútközpontú approach to road network development has been replaced. The remaining narrow-gauge railways in most of the freight traffic between 1980-1990 is completely gone, so their significance has been promoting tourism. The most beautiful parts of the country, 380 kilometers of the line is still twenty 760 mm and two 600 mm (Almamelléki Forest Railway, oven Forest Museum) gauge train is moving, on schedule.

The oven Forest Railway (MD-40 type, P-2 diesel pályaszámú Muki) north of the Archdiocese of Esztergom-Börzsöny erdőbirtokait revealed furnace Halyagos (7 km) line was opened in 1913. The Csarnapatak 1995th year, and then overthrew centuries of records 1999th annual flooding due to the significant part of the track was destroyed. The Ipel Forest Co. and Circle of Friends Association for the railways 2000th 1 January cooperation agreement with the train as to restart Kemence Forestry Museum. Train renovated by the furnace-bath Godóvár Museum (2 km) section 2000th on July 29 passed. The stamp of the Oven-stream in 2002, rebuilt, 19 m long bridge is shown.

The Gemenc Forest Railway (490.2003 pályaszámú copper steam engine) Pörböly-Bárányfok (30 km) line of the Danube-Drava National Park Landscape Gemenc across districts. The conservation area can be visited only by rail, from 2001 to Pörböly-Gemenc Danube between nosztalgiajáratok train. These copper, called steam engine tractor, which arrived in Romania in 2000. The stamp in the world Gemenc deer herd animals are shown.

The occasional envelope Gemenc Forest Railway nosztalgiavonatával meet. The occasional stamp graphics are based on the copper steam engine.
Tusnádi Csaba Károly

3. GERMAN - NOSZTALGIA II Eisenbahnen

Die Ungarische Post-Reunion im Jahr 2001 veröffentlichten eine Reihe von Eisenbahnen négycímletű Titel. 2004. 4. Februar zwei neue Marken wurden die Fortführung des X ausgesetzt Sitzung des Karpatenbecken in der Zeit der Eisenbahnen.

Die Eisenbahn von 1435 mm Vollbahn nyomtávolságnál weniger. Das Gebäude der 1870er Jahre begann unser Land. 19 letzten Jahren des Jahrhunderts und dem Jahrhundert nach Tausende von Meilen Länge in den großen Gütern, Forstwirtschaft und bányavidékek Bereich installiert.

Die Aufgabe der landwirtschaftlichen Kulturen, Holz, Stein und mineralischen Verkehr, sondern auch eine zunehmend wichtige Rolle für den Personenverkehr statt. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg II, wurde auch sehr beliebt, das Fehlen von Straßen in vielen Orten die einzige bestimmter Verkehrsmittel sind berichtet worden. 1960as den Jahren vasútközpontú Ansatz für die Entwicklung Straßennetz wurde ersetzt. Die restlichen Schmalspur-Bahnen in den meisten der Güterverkehr zwischen 1980-1990 ist vollständig verschwunden, so dass ihre Bedeutung wurde die Förderung des Fremdenverkehrs. Die schönsten Ecken des Landes, 380 Kilometer der Strecke ist nach wie vor zwanzig 760 mm und zwei 600 mm (Almamelléki Waldbahn, Ofen Waldmuseum) gauge Zug fährt im Plan.

Der Ofen Waldbahn (MD-40 Typ P-2 Diesel pályaszámú Muki) nördlich der Erzdiözese Esztergom-Börzsöny erdőbirtokait ergab Ofen Halyagos (7 km) Linie wurde 1913 eröffnet. Die Csarnapatak 1995. Jahre, und dann stürzte Jahrhunderten von Datensätzen 1999. jährlichen Überschwemmungen aufgrund des erheblichen Teil der Strecke wurde zerstört. Die Ipeľ Forest Co. und Freundeskreis Vereinigung für die Eisenbahn 2000. 1. Januar Kooperationsvereinbarung mit dem Zug zu starten Kemence Waldmuseum. Zug renoviert durch den Ofen-Bad Godóvár Museum (2 km) Abschnitt 2000. am 29. Juli übergeben. Der Stempel der Backofen-Stream im Jahr 2002, umgebaut, 19 m lange Brücke wird angezeigt.

Die Gemenc Waldbahn (490.2003 pályaszámú Kupfer Dampfmaschine) Pörböly-Bárányfok (30 km) Linie des Donau-Drau-Nationalpark Landscape Gemenc ganze Bezirke. Das Naturschutzgebiet kann nur mit der Bahn besucht werden, von 2001 bis Pörböly-Gemenc Donau zwischen nosztalgiajáratok Zug. Diese Kupfer, als Dampfmaschine Zugmaschine, die in Rumänien kam im Jahr 2000. Die Briefmarke der Welt Gemenc Hirsch Herdentiere werden angezeigt.

Die gelegentliche Umschlag Gemenc Waldbahn nosztalgiavonatával gerecht zu werden. Die gelegentliche Stempel Grafiken auf der Kupfer-Dampf-Engine.
Tusnádi Csaba Károly