NEMZETKÖZI GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT - FDC

NEMZETKÖZI GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT - FDC

1. MAGYAR - NEMZETKÖZI GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT - Bélyeg rendelési kód: F2011/006
2. ENGLISH - INTERNATIONAL CHILDREN’S SAFETY SERVICE - Order code of the stamp: F2011/006
3. GERMAN - INTERNATIONALER KINDERRETTUNGSDIENST - Die Bestellnummer Der Marke: F2011/006

Michel:

1. MAGYAR - NEMZETKÖZI GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT

A Magyar Posta értékjelzés nélküli feláras forgalmi bélyeg kibocsátásával hívja fel a figyelmet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkájára. A felárból befolyó összeget – értékesített bélyegenként 50 Ft-ot – a Magyar Posta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete javára évente egy alkalommal utalja át, melyet a Szolgálat vállalt céljainak megfelelően használ fel.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot 1990-ben Hannoverben az a nemzetközi összefogás hívta életre, melynek célja a Nagyvárad közeli csegődi árvaház embertelen körülmények közt élő árváinak megmentése volt.

A hannoveri szervezet mintájára és támogatásával jött létre 1990 májusában a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete. Célja a fizikailag és értelmileg sérült, az árva és más rászoruló gyermekek felkarolása, életkörülményeinek javítása, jövőjük megalapozása és gyermekintézmények segítése. A Szolgálatot a Fővárosi Bíróság 1990-ban vette nyilvántartásba, s 1998. január 1-jétől kiemelten közhasznú szervezet formájában működik.

Fő programjai:

1. Egészségügyi program,
2. Gyermekélelmezési program,
3. Nevelőszülői program,
4. Törvény-előkészítési program,
5. Üdültetési program,
6. Képzési és továbbképzési program,
7. Segélyszállítmányok,
8. Más szervezeteknek nyújtott segítség, illetve együttműködés,
9. Rendezvények,
10. Információs és tájékoztatási program,
11. Film, televízió és fotódokumentáció,
12. Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény.

A szervezet tagsága, önkéntes segítőinek száma egyre nő, ki-ki tagdíjjal, adományokkal, szakértelemmel vagy éppen fizikai munkával nyújt támogatást. Az egyesület elnöksége és felügyelő bizottsága társadalmi munkában végzi feladatát. A Szolgálat politikai, vallási és nemzetiségi kérdésekben semleges és független. (Forrás: www.gyermekmento.hu)

A bélyegkép felső részén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat logoja szerepel. Alatta a „Belföld” felirat és mellette sárga háttérszínben, az 50 Ft-os felárat szív alakú kontúrvonal teszi hangsúlyossá. A felár összege (50 Ft) bérmentesítésre nem használható. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékot és bélyegzőt a bélyegkép jellegzetes motívumaira épülő grafikai kompozíció teszi hangsúlyosabbá – az alkalmi boríték esetében pedig még borítékmotívumokkal egészül ki. Mind a boríték, mind a bélyegző a bélyeg vásárlására ösztönző feliratot tartalmaz: „Segítse Ön is a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkáját feláras bélyeg vásárlásával!”

Forrás: Posta

2. ENGLISH - INTERNATIONAL CHILDREN’S SAFETY SERVICE

Magyar Posta wishes to draw attention to the activity of the International Children’s Safety Service by issuing a regular stamp with a surcharge, which has no monetary value marked for the postage. Magyar Posta will transfer the proceeds from the surcharge, HUF 50 for each stamp sold, to the Hungarian Association of the International Children’s Safety Service once a year, which may be used for the stated aims of the Service.

The International Children’s Safety Service was created in 1990 in Hanover through international collaboration which aimed to save the children in inhuman conditions in the orphanage in Csegőd, near Oradea, Romania.

Following the example and with the support of the Hanover organisation, the Hungarian Association of the International Children’s Safety Service was established in May 1990. Its aim is to support physically and mentally handicapped children, orphans and other children in need of help, to improve their living conditions, to lay the foundations of their future, and to help children’s institutions. The Service was registered by the Municipal Court of Budapest in 1990 and has operated as an organisation of major public benefit since 1 January 1998.

Its main programmes are

1. health programme,
2. children’s catering programme,
3. foster parent programme,
4. legislation support programme,
5. holiday programme,
6. training and further training programme,
7. aid consignments,
8. aid offered to and cooperation with other organisations,
9. events,
10. information and guidance programme,
11. film, television and photo documentation,
12. Contemporary Art Collection.

The membership of the organisation and the number of its voluntary helpers are steadily growing, and support is provided through membership fees, donations, expertise or physical work. The association’s management board and supervisory board perform their duties voluntarily. The Service operates independently without regard to political and religious affiliation or nationality. (Source: www.gyermekmento.hu)

In the top of the stamp design, there is the logo of the International Children’s Safety Service. Beneath it is the inscription “Domestic” and next to it is the amount of the surcharge, HUF 50, on a yellow background emphasised by a surrounding contour in the shape of a heart. The amount of the surcharge (HUF 50) may not be used to pay for postage. The first day cover and the postmark for the stamp are made more emphatic by a graphic composition employing the characteristic motifs of the stamp, with the addition of envelope motifs on the cover. Both the first day cover and the postmark bear an inscription to encourage sales of the stamp: “Help the work of the International Children’s Safety Service – buy charity stamps!”

3. GERMAN - INTERNATIONALER KINDERRETTUNGSDIENST

Die Magyar Posta möchte mit der Ausgabe einer Freimarke mit Aufpreis und ohne Wertzeichen auf die Tätigkeit des Internationalen Kinderrettungsdienstes aufmerksam machen. Den aus dem Aufpreis einfließenden Betrag – 50 HUF je verkaufter Marke – überweist die Magyar Posta jährlich einmal zugunsten des Internationalen Kinderrettungsdienstes, den der Dienst nach eigenem Ermessen verwendet.

Der Internationale Kinderrettungsdienst ist 1990 in Hannover von der internationalen Solidarität ins Leben gerufen worden, deren Ziel es war, dem Elend der rumänischen Heimkinder in dem Waisenhaus von Chigid bei Großwardein ein Ende zu bereiten.

Nach dem Muster und mit der Unterstützung der Organisation in Hannover wurde im Mai 1990 der Ungarische Verein des Internationalen Kinderrettungsdienstes gegründet. Sein Ziel ist es, hilfsbedürftigen Kindern Unterstützung und Versorgung zu gewähren, ihre Lebensumstände zu verbessern, ihre Zukunft zu sichern und Kindereinrichtungen zu unterstützen. 1990 wurde der Dienst vom Hauptstädtischen Gericht registriert, und seit dem 1. Januar 1998 ist er in Form einer gemeinnützigen Organisation tätig.

Seine Projekte:

1. Medizinisches Hilfsprogramm,
2. Ernährungsprogramm für Kinder,
3. Pflegeelternprogramm,
4. Programm zur Vorbereitung von Gesetzen,
5. Ferien- und Erholungsprogramm,
6. Bildungsprogramm zur Aus- und Weiterbildung,
7. Hilfslieferungen,
8. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen,
9. Veranstaltungen,
10. Informations- und Beratungsprogramm,
11. Film-, Fernseh- und Fotodokumentation,
12. Zeitgenössische Kunstsammlung.

Die Mitgliedschaft der Organisation und die Zahl der freiwilligen Helfer werden immer größer, sie unterstützen die Tätigkeit der Organisation mit Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Sachverständnis oder körperlicher Arbeit. Das Präsidium und der Aufsichtsrat des Vereins versehen ihre Aufgaben im freiwilligen Arbeitseinsatz. Der Dienst ist in politischen, religiösen und nationalen Fragen neutral und unabhängig. (Quelle: www.gyermekmento.hu)

Auf der Briefmarke ist oben der Logo des Internationalen Kinderrettungsdienstes abgebildet, darunter ist die Aufschrift „Belföld” (Inland) zu sehen, daneben auf gelbem Hintergrund, hebt die herzförmige Konturlinie den 50-HUF-Aufpreis hervor. Zur Freimachung ist der Betrag des Aufpreises (50 HUF) nicht geeignet. Den zur Marke gehörenden Sonderumschlag und -stempel schmückt eine auf die charakteristischen Motive des Briefmarkenbildes aufbauende grafische Komposition – im Fall des Sonderumschlags ergänzt mit Umschlagmotiven. Sowohl der Umschlag als auch der Stempel enthalten die zum Kauf anspornende Überschrift: „Unterstützen auch Sie die Tätigkeit des Internationalen Kinderrettungsdienstes durch Kauf von Briefmarken mit Aufpreis!”