A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

1. MAGYAR - A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - HUNGARIAN SCIENCE FESTIVAL - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - HUNGARIAN FEST DER WISSENSCHAFT - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

A Magyar Posta Rt. Kőrösi Csoma Sándor és Stein Aurél keletkutatók munkásságára emlékezve alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Magyar Tudomány Ünnepét.

Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842) a magyar nép őshazáját felkutatni indult Keletre. 1823-tól 1830-ig Ladak buddhista kolostoraiban tanulmányozta az addig terra incognitának tartott Tibet nyelvét és műveltségét. Két fő műve, az 1834-ben megjelent tibeti nyelvtan és a tibeti-angol szótár úttörő jelleggel bír a tibetológiában. 1833-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választotta. Tibeti nyelvű kéziratai 1885-ben Duka Tivadar jóvoltából a Magyar Tudományos Akadémiához kerültek, s napjainkban az MTA Könyvtárának Keleti Gyűjteményében találhatók. Közöttük is a legértékesebb darabok az ún. Alexander-könyvek, amelyeket Kőrösi Csoma Sándor kérdéseire válaszolva állították össze mesterei.

Stein Aurél (1862–1943) régész, nyelvész és földrajztudós, Belső-Ázsia világhírű kutatója. 1904-től angol állampolgár, 1912-től Sir Aurel Stein, a Knight Commander of the Indian Empire cím birtokosa. A Magyar Tudományos Akadémia 1895-ben választotta külső tagjává. Az Akadémia Könyvtárát könyvgyűjteményével, valamint saját kéziratainak és fotóinak adományozásával gazdagította. A hagyatékával érkezett kéziratok és fotók katalógusa 2002-ben jelent meg az MTA Könyvtára és a British Museum közös kiadásában: Catalogue of the Collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. /Keleti Tanulmányok – Oriental Studies 11./

„Az 1826-ban alapított MTA Könyvtára az ország egyik legnagyobb tudományos szakkönyvtára… A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára a tudományos ismeretek terjesztésének és a tudományos munka előmozdításának feladatát látja el; történeti szempontból is országos jelentőségű nyomtatott, kéziratos, levéltári és egyéb információhordozókon található anyagot gondozó nemzeti intézmény. A Könyvtár modern könyv- és folyóirat-gyűjteménye, melyre a nyelvi sokszínűség és az unikális jelleg a jellemző, a különgyűjteményekkel – Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Keleti Gyűjtemény, Mikrofilmtár – együtt több mint 2 millió könyvtári egységet tesz ki.”

A bélyegképen lévő montázst Kőrösi Csoma Sándort ábrázoló szobor és Stein Aurélról készült fotó ihlette, a háttér az MTA Könyvtár Keleti Gyűjteményének olvasóterme . Az alkalmi borítékon Stein Aurél: Sand-buried Ruins of Khotan c., 1900-1903 között írt könyvének kézirata, illetve egy asztrológiával foglalkozó Alexander-könyv lapja látható. Az alkalmi bélyegző az MTA jelképe, Johann Ender: Borúra derű c. alkotásának stilizált rajza.

Megjelenési időpont: 2004. november 3.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - HUNGARIAN SCIENCE FESTIVAL

The Hungarian Post Csoma de Aurel Stein and the occasional stamp issue commemorating the work of Orientalist welcomed the Hungarian Festival of Science.

Alexander Csoma (1784-1842) to locate the ancestral home of the Hungarian people went East. From 1823 until 1830, Lada had studied the Buddhist monasteries of Tibet was terra incognita language and literacy. There are two main works, published in 1834 in the Tibetan grammar, Tibetan-English dictionary and the pioneering nature of the tibetológiában. In 1833 the Hungarian Academy of Sciences, corresponding member of the chosen one. Tibetan-language manuscripts in 1885, thanks to Theodore Duka, the Hungarian Academy of Sciences have been, and now the MTA Library collections in the East. Among the most well known pieces. Alexander Books, Alexander Csoma which were drawn up in response to questions from the masters.

Aurel Stein (1862-1943) archaeologist and linguist, geographer, researcher at the world-famous Inner Asia. 1904 British, 1912 from Sir Aurel Stein, the Indian Empire, Knight Commander of the title holder. The Hungarian Academy of Sciences in 1895, its external members. Könyvgyűjteményével Library of the Academy, as well as their own donation of manuscripts and photos enriched. The photographs and manuscripts from the legacy catalog was published in 2002, the MTA Library and British Museum joint release: Catalog of the Collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. / Oriental Studies - 11th Oriental Studies /

"The MTA Library, founded in 1826, one of the largest academic library in the country ... The Hungarian Academy of Sciences Library of the spread of scientific knowledge and the scientific work carried out by the task of promoting, the historical point of view of national importance, printed, manuscript, archives and other materials in material handling national institution. The Modern Library book and journal collection, which the linguistic diversity and the unique nature of the characteristic of the különgyűjteményekkel - Manuscripts and Rare Books Collection, the Oriental Collection, Microforms - with more than 2 million units to a library. "

The stamp of Csoma de montage depicting the statue and Stein made Aurélról photo was inspired by the background of the MTA Oriental Library Collection reading room. The occasional envelope Aurel Stein: Sand-Buried Ruins of Khotan c., between 1900-1903 in his book manuscript, Alexander in astrology and a book page is displayed. The occasional stamp the symbol of the MTA, Johann Ender: Borut serenity C. creation of stylized drawings.

3. GERMAN - HUNGARIAN FEST DER WISSENSCHAFT

Die Ungarische Post Csoma de Aurel Stein und gelegentlich Briefmarkenausgabe Gedenken an die Arbeit der Orientalist begrüßte die ungarischen Festival of Science.

Csoma Alexander (1784-1842) an den Stammsitz des ungarischen Volkes zu finden ging Osten. Von 1823 bis 1830 hatte Lada die buddhistischen Klöster in Tibet untersucht wurde "terra incognita" Sprache und Alphabetisierung. Es gibt zwei Hauptwerke, im Jahre 1834 in der tibetischen Grammatik, Tibetisch-veröffentlicht English Dictionary und der Vorreiterrolle der tibetológiában. Im Jahr 1833 der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, korrespondierendes Mitglied der Auserwählte. Tibetischer Sprache Handschriften im Jahre 1885, dank Theodore Duka, der Ungarischen Akademie der Wissenschaften wurden, und jetzt das MTA-Bibliothek Sammlungen im Osten. Zu den bekanntesten Stücken. Alexander Books, Alexander Csoma, die erstellt wurden als Antwort auf Fragen von den Meistern.

Aurel Stein (1862-1943) Archäologe und Sprachwissenschaftler, Geograph, Forscher an der Welt-berühmten Inner Asien. 1904 Briten, 1912 von Sir Aurel Stein, der indischen Empire, Knight Commander der Titelverteidiger. Die Ungarische Akademie der Wissenschaften im Jahr 1895, seine externe Mitglieder. Könyvgyűjteményével Bibliothek der Akademie sowie ihre eigenen Spende von Manuskripten und Fotos angereichert. Die Fotografien und Handschriften aus dem Legacy-Katalog wurde 2002 veröffentlicht, der MTA-Bibliothek und die gemeinsame Ausgabe des British Museum: Katalog der Sammlungen von Sir Aurel Stein in der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. / Oriental Studies - 11. Oriental Studies /

"Der MTA-Bibliothek, gegründet im Jahre 1826, eine der größten wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes ... Die Ungarische Akademie der Wissenschaften Bibliothek der Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die wissenschaftliche Arbeit durchgeführt werden, die Aufgabe der Förderung, die historische Sicht der nationalen Bedeutung, gedruckt, Manuskript, Archive und andere Materialien in der Fördertechnik nationalen Institution. The Modern Library Buch und Zeitschrift Sammlung, die die sprachliche Vielfalt und die einzigartige Natur des Merkmals der különgyűjteményekkel - Handschriften und Seltene Drucke Kollektion, die orientalische Sammlung, Mikroformen - mit mehr als 2 Millionen Stück auf eine Bibliothek. "

Der Stempel der Csoma de montage Darstellung der Statue und Stein gemacht Aurélról Foto wurde von dem Hintergrund der MTA Oriental Library Collection Lesesaal inspiriert. Die gelegentliche Umschlag Aurel Stein: Sand-Buried Ruinen von Khotan c., zwischen 1900-1903 in seinem Buch Manuskript, Alexander in der Astrologie und ein Buch "wird angezeigt. Die gelegentliche Stempel das Symbol der MTA, Johann Ender: Borut Gelassenheit C. Schaffung von stilisierten Zeichnungen.