MAGYAR KUTYAFAJTÁK

MAGYAR KUTYAFAJTÁK

1. MAGYAR - MAGYAR KUTYAFAJTÁK - BÉLYEGKISÍV - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - HUNGARIAN BREED - PUNCH SHEETLET - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - Ungarische Hunderasse - PUNCH Kleinbogen - Die Bestellnummer Der Marke: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - MAGYAR KUTYAFAJTÁK - BÉLYEGKISÍV

A Magyar Posta Rt. feláras alkalmi bélyegkisíven négy népszerű magyar kutyafajtát mutat be. A kisív sorrendben negyedik, felárat tartalmazó bélyegének értékesítéséből származó összeget a Magyar Posta - pályázati rendszer útján - az ifjúsági bélyeggyűjtés támogatására fordítja. Mindazok, akik a kisívet megvásárolják, az ifjúsági bélyeggyűjtés fellendítését támogatják, és elősegítik, hogy a fiatalok egyre szélesebb körben bővíthessék ismereteiket a bélyegek speciális nyelvezetén a filatélia sajátságos világáról. A felár összege bérmentesítésre nem használható.

A puli pásztorkodó őseink terelőkutyája, közepes testnagyságú, energikus, nagyon élénk vérmérsékletű állat, rendkívül tanulékony, kifejezetten bátor, szinte semmitől sem fél. Legnagyobb értéke munkakészsége. Nem kell külön képzésnek alávetni, ha egyszer-kétszer látta a terelést, a későbbiekben nagy pontossággal végzi azt.

A magyar agár pontos eredetét nem ismerjük, de legrégebbi emlékeik az egyiptomi és a babyloni kultúra idejéből származnak. Okos, engedelmes, kitűnő szimattal rendelkező kutya, amely nemcsak kitűnő futó, hanem bátor, szívós fajta, futó nyúl, őz, szarvas sőt farkas vadászatnál is eredményesen használták.

A mudi kialakulása a XIX-XX. századra tehető, amikor különválasztották a pulit és a pumit. Hamarosan kiderült, hogy e két formától eltérő harmadik pásztorkutya jellegű egyedek is kereszteződtek szerte az országban. Az előbbi két kutyánál csendesebb terelőkutya kevés tanítást igényel. Bátor, erős, rámenős, házőrzésre is alkalmas.
A magyar vizsla mai standardját 1982-en fogadták el. Zsemlesárga színű, könnyen és gyorsan idomítható, a durva bánásmódot nehezen tűrő, igen intelligens, kiváló memóriájú és jó kombinációs készségű őshonos magyar kutyafajta, amely jó szimattal, jó vadmegállító- és elhozási hajlammal rendelkezik.

A „magyar” kutyafajták alapvetően három csoportba sorolhatók: őrzőkutyák (komondor, kuvasz), pásztorkutyák (puli, pumi, mudi), vadászkutyák (magyar agár, magyar vizsla, erdélyi kopó). Közülük a bélyegképeken – rész és egész alakos ábrázolásban – természetes környezetére utaló állatok társaságában látható néhány, sorrendben: fekete puli és racka juhok; magyar agár és mezei nyúl; fekete mudi és juhok valamint magyar vizsla és fácán. A kisív ívszélén – a bélyegképeket keretként övezve – alnyomati elemként a puli szőrzete és egy vizslafej részlete található. A kisívhez tartozó alkalmi borítékon fekete puli és rackajuhok, az alkalmi bélyegző grafikáján egy vizslafej stilizált rajza látható.

Megjelenési időpont: 2004. február 19.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - HUNGARIAN BREED - PUNCH SHEETLET

The Hungarian Post Office for additional charges for occasional bélyegkisíven four popular Hungarian breed shows. The sheetlet fourth order, a surcharge from the sale of stamps containing the sum of the Hungarian Post - through the application system - the devoted support of youth philately. Those who buy the sheetlet, youth philately to boost support and help that young people are increasingly expanding their knowledge of the language of special stamps strange world of philately. The mark-up correspondence are not used.

The Puli pastoral ancestors terelőkutyája medium testnagyságú, energetic, very lively animal temperament, very docile, specifically brave, almost nothing party. Maximum value of working ability. Do not need to undergo training once or twice he saw the routing of the future high-precision basis.

The Hungarian Greyhound exact origin is unknown, but the oldest monuments of Egypt and Babylon from the time of culture. Smart, obedient, excellent szimattal of dog that is not only excellent runner, but a brave and hardy breed, running rabbits, deer, hunting deer and even wolves also used effectively.

The Mudi formation of the XIX-XX. century may be, when separated in the Puli and Pumi. It soon appeared that the two form a third different type of breed of animals also crossed over the country. The first two dogs herding a few quieter teaching needs. Brave, strong, assertive, beasts, too.
The Hungarian Vizsla standardját today was adopted in 1982. Russet-colored, easily and quickly idomítható, difficult to tolerate rough treatment, very intelligent, an excellent memory and a good combination készségű Hungarian native breed, which is a good szimattal good vadmegállító and elhozási predisposition.

The "Hungarian" dogs are basically three categories: őrzőkutyák (Komondor, Kuvasz), Cattle (Puli, Pumi, Mudi), hunting (Hungarian Greyhound Hungarian Vizsla, Transylvanian Hound). Of these, the stamps - part and full figure depiction - referring to the natural environment of animals can be seen in the company of a few, in order: black and Rack Puli sheep; Hungarian greyhound and hare, black sheep and Mudi and Hungarian Vizsla and Pheasant. The sheetlet ívszélén - the stamps, surrounded by a framework - background printing element of the Puli coat and a vizslafej details can be found. The sheetlet of occasional envelope rackajuhok black puli and the occasional stamp vizslafej stylized drawing of a graphics display.

3. GERMAN - Ungarische Hunderasse - PUNCH Kleinbogen

Die Ungarische Post für zusätzliche Kosten für gelegentliche bélyegkisíven vier beliebten ungarischen Rasse zeigt. Der Kleinbogen vierter Ordnung, einen Aufschlag aus dem Verkauf von Briefmarken mit der Summe der ungarischen Post - durch die Anwendung System - die Unterstützung der Jugend gewidmet Philatelie. Diejenigen, die die Kleinbogen, Jugend kaufen Philatelie zu unterstützen, zu fördern und dazu beitragen, dass junge Menschen zunehmend ihr Wissen über die Sprache der Sondermarken erweitern fremde Welt der Philatelie. Die Mark-up-Korrespondenz nicht verwendet werden.

Der Puli pastoralen Vorfahren terelőkutyája Medium testnagyságú, energisch, sehr lebendige Tier Temperament, sehr gelehrig, und zwar tapfer, fast nichts Partei. Maximalwert der Arbeitsfähigkeit. Brauchen nicht einmal die Ausbildung absolvieren oder zweimal sah er das Routing der Zukunft hochpräzise Basis.

Die ungarische Greyhound genaue Herkunft ist unbekannt, aber die ältesten Denkmäler aus Ägypten und Babylon aus der Zeit der Kultur. Smart, gehorsam, sehr gute szimattal der Hund, der nicht nur hervorragende Läufer ist, sondern eine mutige und hardy Rasse, läuft Hasen, Rehe, Hirsche jagen und sogar Wölfe auch effektiv genutzt werden.

Der Mudi Bildung des XIX-XX. Jahrhunderts werden können, wenn sie im Puli und Pumi getrennt. Es stellte sich bald heraus, dass die beiden bilden ein Drittel andere Art der Zucht von Tieren, auch über das Land durchquert. Die ersten beiden Hunde hüten ein paar ruhigere Lehre braucht. Mutig, stark, durchsetzungsfähig, Tiere, too.
Der ungarische Vorstehhund standardját heute wurde im Jahr 1982 angenommen. Rotbraun gefärbte, leicht und schnell idomítható schwierig, grobe Behandlung verträgt, sehr intelligent, ein gutes Gedächtnis und eine gute Kombination készségű ungarischen einheimische Rasse, die eine gute szimattal gute vadmegállító und elhozási Disposition.

Das "ungarische" Hunde sind im Wesentlichen drei Kategorien: őrzőkutyák (Komondor, Kuvasz), Rinder (Puli, Pumi, Mudi), Jagd (Ungarischer Windhund ungarische Vorstehhund, Tiroler Bracke). Von diesen kann, die Briefmarken - Teil-und Komplettladungen Abbildung Darstellung - unter Bezugnahme auf die natürliche Umgebung der Tiere in der Gesellschaft von wenigen gesehen werden, um: schwarz und Rack Puli Schafe, ungarisch Windhund und Hasen, schwarze Schafe und Mudi und ungarische Vorstehhund und Fasan. Der Kleinbogen ívszélén - die Briefmarken, durch einen Rahmen umgeben - Hintergrund druckenden Element der Puli Mantel und ein vizslafej Informationen gefunden werden können. Der Kleinbogen gelegentlicher Umschlag rackajuhok schwarzen Puli und die gelegentliche Stempel vizslafej stilisierte Zeichnung eines Grafik-Display.