A MAGYAR HOLOCAUST 60. ÉVFORDULÓJA

A MAGYAR HOLOCAUST 60. ÉVFORDULÓJA

1. MAGYAR - A MAGYAR HOLOCAUST 60. ÉVFORDULÓJA - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - THE HUNGARIAN HOLOCAUST 60th ANNIVERSARY - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - Der Holocaust in Ungarn 60. JUBILÄUM - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - A MAGYAR HOLOCAUST 60. ÉVFORDULÓJA

A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyeg kibocsátásával emlékezik meg a magyar holocaust áldozatairól. Megjelenik: 2004. április 16-án.

„1944-ben fekete volt a tavasz, a nyár, az ősz és a tél is. Tavasszal Magyarország elvesztette nemzeti függetlenségét. Az egymás érdekeit 1939-ben még paktumban rögzítő, Lengyelország fölosztásáról titkos záradékban egyezkedő náci Németország és a Szovjetunió akkor már évek óta élethalálharcot vívott egymással. Európa nagy részéhez hasonlóan abban az évben Magyarország is összecsapásuk színterévé vált. … Pusztán származásuk miatt arra ítélték honfitársaink egy részét, hogy a magyarság többségétől elkülönülten, a nácik által az európai zsidóság számára kitervelt, cinikusan Endlösungnak, végleges megoldásnak nevezett gyilkos politika martalékául essenek.”

„A második világháború során a hatmillió zsidó áldozat mellett mintegy fél millió európai roma pusztult el a náci munka- és koncentrációs táborokban. A magyarországi roma holocaust áldozatainak számát illetően a becslések öttől ötvenezerig terjednek. A fennmaradt dokumentumok alapján becsült 5000 főn túl azonban felmérhetetlen azoknak a romáknak a száma, akiket a különböző fasiszta egységek lőttek agyon, vagy a különböző gyűjtőtáborokban pusztultak el.”

A bélyegkép – a jelen vizuális kultúráját szem előtt tartva – igyekszik méltó emléket állítani a máig ható tragédia szomorú évfordulójának. A tervező mellőzi a téma közhelyeit, harsány és durva eszközök helyett finom, lírai jelképrendszert használ, így emlékezve a tragikus események áldozataira. A bélyeg grafikájának és színvilágának kialakításakor nem célja a néző sokkolása, kerüli az erős színeket, a vöröset, a feketét. A világoskék és árnyalatainak gazdagsága a szemlélő érzelmeire hat. Az önmagában is gyönyörű folyami kavics ügyetlen karca, csak apró beavatkozás a természet dolgába, mégis a bélyeg képi világának fő elemévé válik.

A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon egy koncentrációs tábor jelképpé egyszerűsített képe tűnik fel, az alkalmi bélyegző grafikáján a szögesdrót stilizált rajza látható.

Megjelenési időpont: 2004. április 16.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - THE HUNGARIAN HOLOCAUST 60th ANNIVERSARY

The Hungarian Post Office stamp issue commemorating the occasional Hungarian Holocaust victims. Appears in 2004. on April 16.

"In 1944, Black was in the spring, summer, autumn and winter as well. Hungary lost its national independence in the spring. The interests of each other in 1939, even recording Pact, Poland fölosztásáról compromising secret clause of the Soviet Union and Nazi Germany had already fought each other for years élethalálharcot. Europe, like most of the year in Hungary, too, was fighting arena. ... The mere fact of their descent was a part of our countrymen, to separate the majority of the Hungarians, the European Jews by the Nazis planned for, Endlösungnak cynical, murderous policy, called the final solution martalékául fall. "

"The second of the six million Jewish victims during World War II by about half a million European Roma perished in the Nazi concentration and labor camps. The number of Roma victims of the Holocaust is estimated to include between five and fifty. The remaining documents on the basis of the estimated 5000 Foehn wind is too incalculable to the Roma, however, the number of people shot dead in different units, fascist, or the various detention centers were destroyed. "

The stamps - in the present visual culture in mind - a worthy endeavor to commemorate a sad anniversary of the tragedy is still active. The design ignored the topic közhelyeit, harsh and crude instruments, delicate, lyrical use of symbols, such as remembering the victims of tragic events. The stamp design of graphics and colors, is not intended to shock the viewer, to avoid strong colors, red, black. The rich shades of blue and six emotions of the spectator. The river itself is a beautiful gravel awkward scratches, only minor interference in nature's business, but the sticker is becoming the main image of the world.

The occasional stamp of an envelope to a concentration camp, a simplified picture symbols appear in the occasional stamp of stylized graphics of the barbed wire diagram.

3. GERMAN - Der Holocaust in Ungarn 60. JUBILÄUM

Die Ungarische Post Briefmarkenausgabe Gedenken an die gelegentliche ungarischen Holocaust-Opfern. Enthalten im Jahr 2004. am 16. April.

"In 1944 wurde Black im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter als auch. Ungarn verlor seine nationale Unabhängigkeit im Frühjahr. Die Interessen des jeweils anderen im Jahr 1939, auch die Aufnahme Pakt, Polen fölosztásáról Kompromisse geheime Klausel der Sowjetunion und Nazi-Deutschland hatte bereits gegenseitig bekämpft seit Jahren élethalálharcot. Europa, wie die meisten des Jahres, in Ungarn, auch kämpfte Arena. ... Die bloße Tatsache, ihrer Abstammung war ein Teil unserer Landsleute, die Mehrheit der Ungarn, die europäischen Juden durch die Nazis geplant für separate, Endlösungnak zynisch, mörderischen Politik, als die endgültige Lösung martalékául fallen. "

"Der zweite der sechs Millionen jüdischen Opfer während des Zweiten Weltkriegs von rund einer halben Million European Roma in der NS-Konzentrations-und Arbeitslagern ums Leben. Die Zahl der Roma-Opfer des Holocaust wird geschätzt, dass zwischen fünf und aufzunehmen. Die fehlenden Unterlagen auf der Grundlage der geschätzten 5000 Föhn ist zu unberechenbar, um die Roma, jedoch schoß die Anzahl der Todesopfer in verschiedenen Einheiten, Faschist, oder die verschiedenen Haftanstalten zerstört wurden. "

Die Briefmarken - in der gegenwärtigen visuellen Kultur im Auge - ein würdiger Bemühung um eine traurigen Jahrestag der Tragödie gedenken noch aktiv ist. Der Entwurf ignoriert das Thema közhelyeit, hart und roh Instrumente, zarte, lyrische Verwendung von Symbolen, wie z. B. Erinnerung an die Opfer des tragischen Ereignisse. Der Stempel Gestaltung von Grafiken und Farben, ist nicht beabsichtigt, für den Betrachter Schock, starke Farben, rot, schwarz zu vermeiden. Die reiche Schattierungen von Blau und sechs Emotionen des Zuschauers. Der Fluss selbst ist ein schönes Kies peinliche Kratzer, nur geringfügige Eingriffe in geschäftlicher Natur, aber die Aufkleber wird sich zum größten Bild der Welt.

Die gelegentliche Stempel der einen Umschlag zu einer Konzentration Lager, ein vereinfachtes Bild-Symbole erscheinen die gelegentliche Stempel der stilisierte Grafik der Stacheldraht aus.