JELES ZENESZERZŐK - BARTÓK BÉLA

JELES ZENESZERZŐK - BARTÓK BÉLA

1. MAGYAR - JELES ZENESZERZŐK - BARTÓK BÉLA ÉS GEORGE ENESCU- Bélyeg rendelési kód: 2006 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - MAJOR COMPOSERS - BARTÓK BÉLA ÉS GEORGE ENESCU - Order code of the stamp: 2006 Year stamps complete
3. GERMAN - Große Komponisten - BARTÓK BÉLA ÉS GEORGE ENESCU - Marke die sprechstunde kode: 2006 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - JELES ZENESZERZŐK - BARTÓK BÉLA ÉS GEORGE ENESCU

Jeles zeneszerzők Bartók Béla és George Enescu Román-magyar közös bélyeg kibocsátás.

A Magyar Posta és a román ROMFILATELIA „Jeles zeneszerzők” elnevezéssel, közös kiadás-ban, alkalmi bélyegsorozatot bocsát forgalomba. A kétcímletű sorozat bélyegképein – 125. születési évfordulójuk alkalmából – a két ország egy-egy jeles zeneszerzője, Bartók Béla és George Enescu látható.

Bartók Béla (1881–1945) zeneszerző, zongoraművész és zenetudós, az MTA tagja. 1892-1896 között Erkel Lászlónál, a neves magyar operakomponista fiánál tanult Pozsonyban. 1899-ben nyert felvételt a Budapesti Zeneakadémiára. Zeneszerzői munkásságát Brahms zenei örökségének jegyében kezdte meg. Zeneszerzői pályáján az 1900-as évek eleje hozott döntő fordulatot, figyelme a népzenére irányult, és Kodály Zoltán segítségével megkezdte módszeres gyűjtőmunkáját. Az I. világháborút követő évtized sorozatos külföldi hangversenyutak jegyében telt el.

Előadóművészként és komponistaként is világszerte ismertté és megbecsültté vált. Folklorisztikai szempontból az 1920–30-as évek a már korábban összegyűjtött hatalmas népdalkincs tudományos feldolgozását, értékelését jelentették munkásságában. A II. világháború kitörését követően, 1940-ben feleségével együtt elhagyta Magyarországot és az Egyesült Államokban telepedett le. Amerikai évei állandó és egyre súlyosbodó betegeskedés és nélkülözés közepette teltek el. 64 éves korában New Yorkban halt meg.

George Enescu (1881–1955) Liveni-ben született. Hétéves korában a bécsi konzervatóriumban tanult hegedülni. Ebben az időben került kapcsolatba Brahmssal, aki később mély hatást gyakorolt kompozícióira. 1894-ben a párizsi Conservatoire növendéke lett. Minden téren kitűnt ragyogó tehetségével. Első két zenekari művét (Poéme roumain és Phantaisie pastorale) az 1898–99-es évadban Párizsban mutatták be.

Jelentős sikert aratott két Román rapszódiája 1906-ban. Az első világháború kitörése előtt hazatért és Bukarestben a Filharmonikusok karmestere lett. Tevékenyen részt vett a zenei életben, modern műveket tűzött műsorára, hegedűhangversenyeket adott és az Enescu-díj megalapításával előmozdította a fiatal román zeneszerzők támogatását. A háború befejezése után ismét Párizsba költözött, itt működött néhány évtizeden át mint hegedűművész, karmester és zeneszerző. A második világháborút egy Bukarest melletti földbirtokon töltötte. A negyvenes évek végén több ízben vendégszerepelt Amerikában. Párizsban halt meg hetvennégy éves korában.

A sorozat bélyegképein a művészek portréja és munkásságukra jellemző tárgyak láthatók: a Bartók Bélát köszöntő bélyegképen a fonográf, a George Enescut köszöntő címleten pedig a hegedű. Mindkét címleten megtalálható az aláírásuk, az alnyomatot kottarészletek teszik érdekesebbé. Az alkalmi borítékot a zongora és a hegedű részlete díszíti, és ugyanezek a motívumok ismétlődnek az alkalmi bélyegző grafikáján is.

A román és a magyar bélyegsorozatok együttes bemutatásának céljából reprezentatív kivitelezésű emléklap készült, melyen alkalmi bélyegzéssel szerepelnek az újdonságok. Az emléklap előlapján a két művész munkásságára jellemző hangszerek és egyéb tárgyakról készített grafikai montázs látható, a belső oldalakon a zongora és a hegedű képe található, alattuk kottavonalak húzódnak.

Megjelenési időpont: 2006. június 8.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - MAJOR COMPOSERS - BELA BARTOK

Eminent composers Bela Bartok and George Enescu Romanian-Hungarian joint stamp issue.

The Hungarian Post and the Romanian ROMFILATELIA "Famous composers' name, a common issue in the occasional issue stamps on the market. The kétcímletű series thumbnails - 125th anniversary of the birth - the two countries, a famous composer, George Enescu and Bela Bartok visible.

Bela Bartok (1881-1945), composer, pianist and musicologist, a member of the MTA. László Erkel between 1892-1896, the famous Hungarian operakomponista son studied in Bratislava. In 1899, was admitted to the Budapest Academy of Music. Composer's work began in the spirit of Brahms's musical heritage. Composer's career in the early 1900s brought a decisive turn, the attention focused on folk music, and Zoltan Kodaly began to systematically gyűjtőmunkáját. I post-war decades, marked by a series of foreign hangversenyutak.

Performer and komponistaként and megbecsültté became known world-wide. Folklorisztikai terms in the 1920s-30s already collected huge népdalkincs scientific processing, evaluation of his works have been reported. II. Following the outbreak of World War II, in 1940, he and his wife left Hungary and settled in the United States. America and years of constant illness and deprivation amid escalating passed. At the age of 64 died in New York.

George Enescu (1881-1955) was born in Liveni. At the age of seven years he studied violin at the Vienna Conservatory. At the time, came into contact with Brahmssal, who later became a profound influence on his compositions. In 1894 he was a student at the Paris Conservatoire in Latvian. In all areas showed a brilliant talent. The first two orchestral works (Poème roumain Phantaisie and pastoral) in 1898-99 season in Paris was introduced.

Significant success in 1906, two Romanian Rhapsody. The First World War before returning to the Bucharest Philharmonic Orchestra and conductor of Latvian. Actively participated in the musical life of modern works set repertoire, hegedűhangversenyeket the Enescu Prize and has promoted the establishment of support for young Romanian composers. After the war he moved to Paris again, this was a few decades as a violinist, conductor and composer. World War II, he spent an estate near Bucharest. In the late forties several times a guest in America. He died in Paris at the age of seventy-four.

A series of thumbnails of the artists and portrait munkásságukra specific objects are shown: Bela Bartok's message to the stamp of the phonograph, the George Enescu's message coins and the violin. Both coins can be found on the signature of the background printing kottarészletek make it more interesting. The envelope of the piano and the occasional violin decorated with detail, and the same motifs are repeated in the occasional stamp graphics as well.

The Romanian and Hungarian stamps with the presentation of a representative design for Memorial Certificate was designed for occasional stamp in the news. The Memorial Certificate in front of the two artists, the work of specific instruments and other items made graphic montage shows the inside of the piano and violin image is located below kottavonalak groove.

3. GERMAN - Große Komponisten - BARTÓK BÉLA ÉS GEORGE ENESCU

Bedeutende Komponisten Bela Bartok und George Enescu rumänisch-ungarischen gemeinsamen Briefmarkenausgabe.

Die Ungarische Post und den Namen der rumänischen ROMFILATELIA "Berühmte Komponisten", ein häufiges Problem bei den gelegentlichen Thema Briefmarken auf den Markt. Die kétcímletű Serie Bildes - 125. Jahrestag der Geburt - die beiden Länder, ein berühmter Komponist George Enescu und Bela Bartok sichtbar.

Bela Bartok (1881-1945), Komponist, Pianist und Musikwissenschaftler, ein Mitglied der MTA. László Erkel zwischen 1892-1896, die berühmte ungarische operakomponista Sohn in Bratislava studiert. Im Jahre 1899 wurde an der Budapester Musikakademie aufgenommen. Komponist Arbeit begann im Geiste des musikalischen Erbes von Brahms. Composer's Karriere in den frühen 1900er Jahren brachte eine entscheidende Wendung, die Aufmerksamkeit der Volksmusik konzentriert, und Zoltan Kodaly begann systematisch gyűjtőmunkáját. I Nachkriegs-Jahrzehnte, geprägt von einer Reihe von ausländischen hangversenyutak.

Performer und komponistaként und megbecsültté bekannt wurde, weltweit. Folklorisztikai Klauseln in den 1920er-30er Jahren bereits gesammelt großen népdalkincs wissenschaftlichen Bearbeitung, Bewertung seiner Werke wurden gemeldet. II. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, im Jahre 1940 verließ er mit seiner Frau in Ungarn und in den Vereinigten Staaten abgewickelt. Amerika und Jahren konstant Krankheit und Not unter eskalierenden übergeben. Im Alter von 64 starb in New York.

George Enescu (1881-1955) wurde in Liveni geboren. Im Alter von sieben Jahren studierte er Violine an der Musikhochschule Wien. In der Zeit, kam in Kontakt mit Brahmssal, der später einen großen Einfluss auf seine Kompositionen. Im Jahre 1894 war er Schüler am Conservatoire de Paris in lettischer Sprache. In allen Bereichen zeigte eine glänzende Talent. Die ersten beiden Orchesterwerken (Poème roumain Phantaisie und Seelsorge) in der Saison 1898/99 in Paris eingeführt wurde.

Signifikante Erfolge im Jahr 1906, zwei Rumänische Rhapsodie. Der Erste Weltkrieg vor der Rückkehr in der Bukarester Philharmonie und Dirigent des Lettischen. Beteiligte sich aktiv in das musikalische Leben von modernen Werken gesetzt Repertoire hat hegedűhangversenyeket den Enescu-Preis und die Einrichtung zur Unterstützung der jungen rumänischen Komponisten gefördert. Nach dem Krieg zog er wieder nach Paris, war dies ein paar Jahrzehnten als Violinist, Dirigent und Komponist. World War II, verbrachte er ein Landgut in der Nähe von Bukarest. In den späten vierziger Jahren mehrere Male Gast in Amerika. Er starb in Paris im Alter von siebzig bis vier.

Eine Reihe von Miniaturen der Künstler und Porträt munkásságukra bestimmte Objekte angezeigt: Bela Bartok Botschaft an den Stempel des Phonographen, der George Enescu's Nachricht Münzen und die Geige. Beide Münzen können über die Unterzeichnung des Hintergrunds Drucken kottarészletek um es interessanter zu finden. Der Umschlag von Klavier und Violine mit gelegentlichen Detail eingerichtet, und die gleichen Motive sind in den gelegentlichen Stempel Grafiken sowie wiederholt.

Die rumänischen und ungarischen Briefmarken mit der Präsentation einer repräsentativen Design für Denkmal-Zertifikat wurde für gelegentliche Stempel in den Medien entwickelt. Die Gedenkstätte Zertifikat vor der beiden Künstler, machte die Arbeit der spezifischen Instrumente und andere Gegenstände Grafik zeigt die Montage in der Klavier und Violine Bild ist unter kottavonalak Nut befindet.