JELES MAGYAROK

JELES MAGYAROK

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK - 100 ÉVE SZÜLETETT REJTŐ JENŐ ÉS JÓZSEF ATTILA - Bélyeg rendelési kód: 2005 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIAN - born 100 years ago and József Attila JENŐ HENŐ - Order code of the stamp: 2005 Year stamps complete
3. GERMAN - Berühmte Ungarisch - vor 100 Jahren und József Attila JENŐ REJTŐ - Marke die sprechstunde kode: 2005 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK - REJTŐ JENŐ

100 éve született Rejtő Jenő és József Attila

A Magyar Posta Rt. jeles hazai személyiségek születési évfordulóiról hagyományszerűen, postabélyegek forgalomba bocsátásával emlékezik meg. A magyar költészet napján megjelenő bélyegújdonságokon a hazai irodalom két kiemelkedő alkotója szerepel.

Rejtő Jenő (Budapest, 1905. márc. 29. – Jevdokovo, SZU, 1943. jan. 1.) színiiskolát végzett 1934-ben. Utána bejárta egész Európát. Hazatérve színdarabokat írt; ezek közül nagy sikert aratott az Aki mer, az nyer (1934) c. operettje. Később külföldi utazásai során szerzett élményeire támaszkodva kalandregényeket kez-dett írni, amelyeket egyéni, bizarr humora emelt az átlag fölé. Legnagyobb sikereit P. Howard álnéven írott idegenlégiós regényparódiáival aratta. Számos kabarétréfát írt. 1942-ben nyilas feljelentés alapján súlyos betegen hurcolták el a nagykátai kórházból egy büntetőszázadba. Munkatáborban halt meg.

A bélyegkép hátterében az író idegenlégiós korszakát idéző észak-afrikai naplemente, az El a pokolból című regényének borítója, törzshelyét szimbolizálva a Japán kávéházat jelképező részlet látható a fogason az általa szerkesztett Nagykörút című lap első példányával. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon szülőházának bejárata és az épület belsőről készített kép jelenik meg.

József Attila (Budapest, 1905. ápr. 11. – Balatonszárszó, 1937. dec. 3.) költő, a forradalmi líra világviszony-latban is kiemelkedő alakja.

Rendkívüli tehetségét először Juhász Gyula ismerte fel, az ő előszavával jelent meg tizenhét éves korában Szegeden az első verseskötete. Tanult Bécsben és a párizsi Sorbonne -on is. Az 1920-as évek végén már jól ismert költő volt, verseit a legjobb folyóiratok közölték.

A nehéz gyermekkort megélt, hányattatott sorsú, betegségekkel küzdő költő tragikus körülmények között vesztette életét. Halála nagy megdöbbenést keltett, a kritika csak ekkor kezdett tehetségének megfelelően írni róla. Hatása csaknem minden utána induló magyar írón kimutatható. Számos kötetét fordították le idegen nyelvre.

A bélyegképen az írógépénél alkotó költő, valamint a Reménytelenül c. mű egyik versszakának kézirata olvasható, valamint szülőházának mai képe látható. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon az a balatonszárszói ház szerepel, ahol József Attila életének utolsó napjait töltötte, és amely napjainkban József Attila Emlékházként üzemel. Az előtérben a költő saját használati tárgyai láthatók.

A bélyegsorozattal és a borítékokkal szoros összhangban lévő alkalmi bélyegzőn egy jelképekből összeállított kompozíció jelenik meg.

Megjelenési időpont: 2005. április 11.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIAN - born 100 years ago and József Attila JENŐ HENŐ

Eugene was born 100 years ago Rejtő and Attila József

The Hungarian Post Office has a history of outstanding national personalities born évfordulóiról, Postage stamps commemorating the release. The Hungarian poetry published on the day of the domestic literature bélyegújdonságokon creator of two prominent role.

Rejtő Eugene (Budapest, 1905. March 29 - Jevdokovo, USSR, 1943. January 1) színiiskolát conducted in 1934. Then traveled throughout Europe. On his return he wrote plays, they were a great success of the person who dares, wins the (1934) c. operetta. Later, based on experiences gained from traveling abroad kalandregényeket kez detta-written by the individual, the average premium over the bizarre sense of humor. Greatest successes Fri Howard, written under the pseudonym legionnaire regényparódiáival won. Many kabarétréfát wrote. In 1942, Nazi allegation of a serious patients dragged from the hospital a Nagykáta büntetőszázadba. Laborer died.

The author of the thumbnail background legionnaire era mentioning North African sunset, the El to Hell's novel cover, the symbol of Japan 'hangout cafe detail visible symbol of the catch is edited by Grand Boulevard on the first page copy. The stamps are an occasional home to the entrance and the building envelope belsőről produced image is displayed.

József Attila (Budapest, 1905. April 11 - Balatonszarszo, 1937. December 3rd), poet, revolutionary poetry világviszony-tion is a prominent figure.

Juhasz Gyula exceptional talent was first recognized, in his preface appeared in seventeen of the first poems at the age of Szeged. He studied in Vienna and in Paris at the Sorbonne as well. At the end of the 1920s are well-known poet, was the best poetry magazines reported.

The difficult experiences of childhood, hányattatott backgrounds and disease problems poet died in tragic circumstances. The death of great surprise, the criticism only began to write her talents properly. After initial impact, almost all Hungarian writer detected. Many volumes translated into another language.

The stamp of the creative poet írógépénél and hopelessly C. versszakának read a manuscript of the work, as well as the birthplace of today's picture is displayed. The occasional stamp of the envelope in the Balatonszárszó house, where he spent the last days of the life of Attila József, József Attila Emlékházként and which is now operating. In the foreground the poet's own use of visible objects.

The bélyegsorozattal and envelopes in close coordination with the occasional stamp of a composition prepared jelképekből displayed.

Date of issue: 11 April 2005

3. GERMAN - Berühmte Ungarisch - vor 100 Jahren und József Attila JENŐ REJTŐ

Eugen war vor 100 Jahren Rejtő und Attila József geboren

Die Ungarische Post hat eine Geschichte von herausragenden nationalen Persönlichkeiten geboren évfordulóiról, Briefmarken zur Erinnerung an die Freigabe. Die ungarische Lyrik veröffentlicht am Tag der einheimischen Literatur bélyegújdonságokon Schöpfer der zwei prominente Rolle.

Rejtő Eugene (Budapest, 1905. 29. März - Jevdokovo, UdSSR, 1943. 1. Januar) színiiskolát durchgeführt im Jahre 1934. Dann reiste durch ganz Europa. Nach seiner Rückkehr schrieb er spielt, sie waren ein großer Erfolg der Person, der es wagt, gewinnt (1934) c. Operette. Später gewann auf Erfahrungen von Reisen ins Ausland kalandregényeket kez detta von den einzelnen geschrieben, die durchschnittliche Prämie über den bizarren Sinn für Humor. Größte Erfolge Fr. Howard, geschrieben unter dem Pseudonym Legionär regényparódiáival gewonnen. Viele kabarétréfát schrieb. Im Jahre 1942, NS-Vorwurf einer schweren Patienten aus dem Krankenhaus ein Nagykáta büntetőszázadba gezogen. Arbeiter starben.

Der Autor des Vorschaubild Hintergrund Legionär Ära, in denen nordafrikanische Sonnenuntergang,, El, neue Hell's decken das Symbol der Treffpunkt Kaffeehaus Japan "Detail sichtbares Symbol für den Fang von Grand Boulevard auf der ersten Seite Kopie bearbeitet werden. Die Briefmarken sind gelegentlich die Heimat der Eingang und die Gebäudehülle belsőről erzeugt Bild angezeigt wird.

József Attila (Budapest, 1905. April 11 - Balatonszárszó, 1937. 3. Dezember), Dichter, revolutionärer Poesie világviszony-tion ist eine prominente Figur.

Juhasz Gyula außergewöhnliches Talent wurde erkannt, in seinem Vorwort erschien in siebzehn der ersten Gedichte im Alter von Szeged. Er studierte in Wien und in Paris an der Sorbonne sowie. Am Ende der 1920er Jahre sind bekannte Dichter, war die beste Poesie Zeitschriften gemeldet.

Die schwierige Erfahrungen der Kindheit, hányattatott Hintergründe und Krankheit Probleme Dichter starb unter tragischen Umständen. Der Tod des großen Überraschung, die Kritik nur fing an, ihre Talente richtig zu schreiben. Nach anfänglichen Auswirkungen erkannt fast alle ungarischen Schriftsteller. Viele Bände übersetzt in eine andere Sprache.

Der Stempel der kreative Dichter írógépénél und hoffnungslos C. versszakának lesen Sie ein Manuskript der Arbeit, als auch als Geburtsort des heutigen Bild angezeigt wird. Die gelegentliche Stempel der Umschlag in den Balatonszárszó Haus, wo er die letzten Tage des Lebens von Attila József, József Attila Emlékházként und die nun in Betrieb ist. Im Vordergrund des Dichters eigenen Gebrauch der sichtbaren Objekte.

Die bélyegsorozattal und Umschläge in enger Abstimmung mit dem gelegentlichen Stempel einer Zusammensetzung hergestellt jelképekből angezeigt.