JELES MAGYAROK

JELES MAGYAROK

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - GREAT HUNGARIANS - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - Berühmte Ungarn - Die Bestellnummer Der Marke: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK

450 éve született Balassi Bálint, 200 éve született Bajza József, 300 éve született Segner János András

A Magyar Posta Rt. jeles hazai személyiségek születési évfordulóiról hagyományszerűen, postabélyegek forgalomba bocsátásával emlékezik meg.

Balassi Bálint (1554-1594) – Az első magyar lírikus, hazafias, szerelmes és istenes versek szerzője. Tanulmányait fiatalon Nürnbergben kezdte, majd kora neves prédikátora, Bornemisza Péter nevelte. Részt vett a török ellen vívott végvári küzdelmekben, Egerben hadnagyként szolgált. A magyar nyelvű líra első kiemelkedő, világirodalmi szintű képviselőjeként, az új költői formák felismerőjeként s új formák megalkotójaként vált ismertté. Költészetében a szerelmi líra összefonódott a török hódító elleni harc élményeivel. Kezdetben átvette a humanista szerelmi líra sablonját, de erős egyénisége hamarosan eredeti magyar költészetet teremtett. Majdnem 300 éven át kizárólag vallásos versei kerültek a nyilvánosság elé, világi költeményeire (szerelmes és vitézi énekeire) csak 1874-ben bukkantak rá. Igen nagy zenei műveltséggel rendelkezett. Az általa ismert számos dallam nem csak inspirálta, hanem közvetlen mintájául is szolgált verseinek. Maga a Balassi-strófa is énekelt forma volt.

Bajza József (1804-1858) – Reformkori költő, kritikus, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Gyöngyösön és a pesti piaristáknál tanult. Jogi tanulmányokat Pesten és Pozsonyban folytatott, ügyvédi vizsgát tett, bár főként irodalommal foglalkozott. Első romantikus versei az Aurorában és az Aspasiában jelentek meg. Felesküdött ügyvédnek, de nem praktizált; birtokát bérbe adta és végleg Pestre költözött. Ettől kezdve kizárólag az irodalomnak élt. A polgárosodás eszméinek szószólójaként szembeszállt a feudális tekintélytisztelettel. Közreműködött a Kisfaludy Társaság megalapításában, rövid ideig a pesti Magyar Színház (a későbbi Nemzeti Színház) igazgatójaként tevékenykedett. Élete utolsó éveiben műveit rendezte sajtó alá. Merengő, érzelmes hangú lírájával iskolát, az ún. almanach-költészetet teremtette meg. Hazafias politikai költészetében azonban hangot kaptak a reformkor nagy eszméi is. A szabadságharc után írt versei a zsarnokság gyűlöletéről, a forradalomhoz való hűségéről tesznek tanúságot.

Segner János András (1704-1777) – Orvos, matematikus, fizikus, csillagász, a Segner-kerék megalkotója. Felsőbb tanulmányait Debrecenben kezdte, majd Jénában az orvosi szakra iratkozott be, ahol fizikát és matematikát is hallgatott. Orvos doktorként Debrecenben, később Jénában magántanárként dolgozott, majd a göttingeni egyetemen oktatott és megszervezte az egyetem csillagvizsgáló intézetét, ahol maga is végzett megfigyeléseket. Sokoldalú munkásságának legjelentősebb eredményeit a fizikában, ezen belül a merev testek és a folyadékok mechanikája terén érte el. A pörgettyű elméletével kapcsolatos tanulmánya a forgó merev test Euler-féle mozgásegyenletének megfogalmazásához vezetett. A tudománytörténet elsősorban a hidraulika terén kifejtett munkásságát – a folyadékok belső erőinek vizsgálatát, a felületi feszültség fogalmának bevezetését, és a róla elnevezett Segner-kereket, a reakciós turbinák ősét – tartja nyilván. A pétervári, londoni berlini, göttingeni akadémiák tagja volt.

A bélyegsorozathoz tartozó alkalmi boríték és vele összhangban az alkalmi bélyegző grafikáját babér- és tölgykoszorú alkotja.

Megjelenési időpont: 2004. február 4.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - GREAT HUNGARIANS

Born 450 years Balassi Valentine, was born 200 years ago Bajza Joseph, was born 300 years ago Johann Andreas Segner

The Hungarian Post Office has a history of outstanding national personalities born évfordulóiról, Postage stamps commemorating the release.

Balassi Valentine (1554-1594) - The first Hungarian lyric, patriotic, loving and godly author of poems. He studied in his youth, at Nuremberg, and well-known preacher of the age, Péter Bornemisza raised. Participated in the struggle against the Turkish border fortress battles, Eger served as lieutenant. The first prominent Hungarian-language poetry of world-wide representative of the new poetic forms and new forms of felismerőjeként known megalkotójaként. Poetry of love interwoven with the Turkish lira against the invading war experience. Initially took the template of humanist poetry of love, but a strong personality of the original Hungarian poetry will soon be created. Almost 300 years have been exclusively religious poems to the public, secular poems (love and warrior's chant) was only discovered in 1874. Have a great musical literacy. The tune known to many not only inspired but also served as a model for direct poems. You Balassi stanza form was also sung.

Bajza Joseph (1804-1858) - Reform poet, critic, publicist, the Hungarian Academy of Sciences. Gyongyos and Pest piaristáknál studied. Studied law in Budapest and Bratislava with, law has been examined, although mainly dealt with literature. Start the Aurora, and romantic poems have appeared in the Aspasiában. Sworn by a lawyer, but not practiced, the possession of leased and finally moved to Budapest. From then on he lived exclusively in the literature. A spokesperson for the ideas opposed to the feudal civilization tekintélytisztelettel. Kisfaludy Society contributed to the foundation of a short time, the Pest Hungarian Theater (later the National Theater), Director of. The last years of his life's works organized by media. Brooding, emotional tone poetry school, the so-called. Almanac, poetry created. Patriotic poetry, however, the political voice of the reform were also great ideas. The poems written after the Revolution gyűlöletéről tyranny, they demonstrated loyalty to the revolution.

Johann Andreas Segner (1704-1777) - a doctor, mathematician, physicist, astronomer, creator of the Segner wheel. Higher education began in Debrecen, and then enrolled in Jena, the medical faculty, where physics and mathematics is silent. Doctor doktorként Debrecen, and later worked as a private in Jena and Goettingen University, taught and organized the Astronomical Institute of the University, where I conducted observations. Versatile main results of his work in physics, including rigid bodies and fluid mechanics in the field below. The gyroscope of the present study on the theory of rigid body Euler's mozgásegyenletének led to the formulation. The science primarily in the fields of hydraulics work - the internal forces of the liquids examined, the introduction of the concept of surface tension, and it called Segner-wheel, the predecessor of reaction turbines - are recorded. In St. Petersburg, London, Berlin, Göttingen Academy was.

The stamps and envelopes of an occasional stamp it with the occasional graphic form the Crown of Oak and laurel.

3. GERMAN - Berühmte Ungarn

450 Jahren geboren Balassi Valentine, wurde vor 200 Jahren Bajza Joseph geboren, war vor 300 Jahren geboren Johann Andreas von Segner

Die Ungarische Post hat eine Geschichte von herausragenden nationalen Persönlichkeiten geboren évfordulóiról, Briefmarken zur Erinnerung an die Freigabe.

Balassi Valentine (1554-1594) - Der erste ungarische Lyrik, patriotische, Liebe und göttlichen Autor von Gedichten. Er studierte in seiner Jugend, in Nürnberg, und bekannte Prediger des Alters, erhöht Péter Bornemisza. Im Kampf gegen die türkische Grenze Festung Schlachten teilnahm, diente als Leutnant Eger. Die ersten prominenten ungarischen Sprache Poesie der ganzen Welt Vertreter der neuen dichterischen Formen und neue Formen der felismerőjeként bekannt megalkotójaként. Poesie der Liebe mit der türkischen Lira gegenüber dem eindringenden Kriegserfahrung verwoben. Zunächst nahm den humanistischen Poesie der Liebe Vorlage, aber eine starke Persönlichkeit des ursprünglichen ungarischen Poesie wird in Kürze erstellt werden. Fast 300 Jahre wurden ausschließlich religiösen Gedichten an die Öffentlichkeit, (weltlichen Gedichte Liebe und Kriegers Gesang) wurde erst im Jahre 1874 entdeckt. Have a great musikalische Kompetenz. Die Melodie, die viele bekannte nicht nur begeistert, sondern auch als Modell für den direkten Gedichte serviert. Sie Balassi Strophenform wurde auch gesungen.

Bajza Joseph (1804-1858) - Reform der Dichter, Kritiker, Publizist, der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gyöngyös und Pest piaristáknál untersucht. Studium der Rechtswissenschaften in Budapest und Bratislava mit, hat Recht zu prüfen, obwohl vor allem mit der Literatur behandelt. Diese Aurora, und romantische Gedichte sind in der Aspasiában erschienen. Sworn durch einen Rechtsanwalt, aber nicht praktiziert wird, der Besitz verpachtet und schließlich zog nach Budapest. Von da an lebte er ausschließlich in der Literatur. Ein Sprecher für die Ideen der feudalen Zivilisation tekintélytisztelettel entgegen. Kisfaludy Gesellschaft dazu beigetragen, die Grundlage für eine kurze Zeit, der Pester Ungarischen Theater (später National Theater), Direktor. Die letzten Jahre seines Lebens arbeitet, organisiert von Medien. Grübeln, emotionale Ton Poesie Schule, die so genannte. Almanac, erstellt Poesie. Patriotische Poesie, aber die politische Stimme der Reform wurden auch große Ideen. Die Gedichte nach der Revolution gyűlöletéről Tyrannei geschrieben, zeigten sie Treue zur Revolution.

Johann Andreas von Segner (1704-1777) - Arzt, Mathematiker, Physiker, Astronom, der Schöpfer der Segner-Rad. Höhere Ausbildung begann in Debrecen, und dann in Jena eingeschrieben, der medizinischen Fakultät, wo Physik und Mathematik schweigt. Doctor doktorként Debrecen und arbeitete später als Privatperson in Jena und Göttingen Universität gelehrt, und organisierte die Astronomische Institut der Universität, wo ich Beobachtungen durchgeführt. Vielseitig wesentlichen Ergebnisse seiner Arbeit in der Physik, einschließlich starrer Körper und Strömungsmechanik in das untere Feld. Der Kreisel der vorliegenden Studie über die Theorie der mozgásegyenletének starren Körpers Euler führte zu der Formulierung. Die Wissenschaft, vor allem in den Bereichen der Hydraulik arbeiten - die inneren Kräfte der Flüssigkeiten untersucht, die Einführung des Begriffs der Oberflächenspannung, und es nannte Segner-Rad, dem Vorgänger der Reaktion Turbinen - aufgezeichnet werden. In St. Petersburg, London, Berlin, Göttingen Akademie.

Die Briefmarken und Umschläge einer gelegentlichen Stempel mit dem gelegentlichen grafischer Form der Krone der Eiche und Lorbeer.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>