FESZTIVÁLOK, KARNEVÁLOK - KISÍV

FESZTIVÁLOK, KARNEVÁLOK - KISÍV

1. MAGYAR - FESZTIVÁLOK, KARNEVÁLOK - BÉLYEG KISÍV - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - FESTIVALS CARNIVAL - PUNCH SHEETLET - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - FESTIVALS Karneval - PUNCH Kleinbogen - Die Bestellnummer Der Marke: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - FESZTIVÁLOK, KARNEVÁLOK - BÉLYEG KISÍV

A Magyar Posta Rt. fesztiválok, karneválok témában, a farsangi mulatozás időszakában alkalmi bélyegkisívet bocsát forgalomba. A kisív címletei néhány jelentős hazai eseményre hívják fel a figyelmet.

A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokásának, a busójárásnak az idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. A busójárás a más népek hiedelemvilágában is megtalálható, télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek családjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a riói és a velencei karnevállal, mint az afrikai népek szokásaival. Bár a hagyomány eredetét a törökűzés legendájával is magyarázzák, ennek aligha van történeti alapja.

Virágfesztiválokat az országban több helyen is tartanak, virágkarnevált azonban úgy mondják, hogy Közép-Kelet-Európában kizárólag nálunk rendeznek. Így vált a Debreceni Virágkarnevál, nemzetközi viszonylatban is elismert eseménnyé, amely 2004. augusztusában immár 35. alkalommal várja az érdeklődőket. A felvonuláson résztvevő virágkocsik csak élő virágból, illetve csak természetes kiegészítő anyagokból készülhetnek. Egy-egy virágkocsi feldíszítése 150-180 ezer szál élővirágot jelent.

A késő nyári, őszi időszakban nemcsak Budapesten, de szerte az országban számos helyen tartanak borfesztiválokat. E rendezvények célja, illetve szerepe alapvetően ugyanaz, a magyar bor, borkultúra jó hangulatú megünneplése mellett tisztelgés a termelők, a szüretelők és természetesen a borszerető közönség előtt. A fesztiváloknak gyakran fontos eleme a szórakoztató koncertek, táncbemutatók mellett a gasztronómia is.

A kisív bélyegképein középen található feliratot füzérszerűen körülöleli az adott eseményhez kapcsolódó grafikai elemekből álló kompozíció: a Busójárás esetében busóálarcok, kereplő és tűzrakás, a Virágkarnevál kapcsán színes virágok, a Borfesztivál esetében szőlőfürtök és egyéb borászati motívumok. A kisív zárócímlete a harsona, a meghívó és a dob főmotívumokkal általánosságban véve utal a fesztiválokra, karneválokra.

A kisívhez tartozó alkalmi boríték és bélyegző grafikáját a bélyegképeken található egyes elemekből kialakított montázs díszíti.

Megjelenési időpont: 2004. február 19.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - FESTIVALS CARNIVAL - PUNCH SHEETLET

The Hungarian Post festivals, carnivals on the carnival merry-making during the occasional bélyegkisívet supply on the market. The sheetlet issued in denominations of some important national event brought to your attention.

The Mohács Sokác far away known népszokásának the Busójárás the time of the first full moon after the spring solstice determined. The Busójárás other peoples' belief can be found in télbúcsúztató, Spring, protector, fertility festivals wizard family. Resemblance to both the Rio and the Venetian karnevállal than the African peoples habits. Although the origin of the tradition törökűzés legend explains, this is hardly a historical basis.

Virágfesztiválokat are held at several places in the country, Flower, however, it is said that in Central and Eastern Europe, held only by us. Thus was the Flower Carnival, even internationally recognized event, which is 2004th August 35th is now time for everyone. The parade participants virágkocsik only living flowers, and only natural materials can be made complementary. A virágkocsi Decoration 150-180 thousand thread élővirágot mean.

In the late summer and autumn, not only in Budapest, but in many places around the country hold wine festivals. These events aim, and are essentially the same role in the Hungarian wine, wine culture in a good mood to celebrate with a tribute to the producers, harvesting, and of course the borszerető audience. The festivals are often important elements of the entertainment concerts, dance performances, the gastronomy as well.

Thumbnails in the middle of the sheetlet Threaded inscription that surrounds the event associated with the graphic elements of composition: the case of Busójárás busóálarcok, clapper, and setting fire, in connection with colorful flowers Flower of the Festival for the wine grape and other motifs. The sheetlet zárócímlete the trombone, and drums the invitation főmotívumokkal generally refers to the festivals, carnivals.

The occasional envelope and a stamp sheetlet of stamps in some of the graphic elements created a montage decorates.

3. GERMAN - FESTIVALS Karneval - PUNCH Kleinbogen

Die Ungarische Post Festivals, Karnevals auf den Karneval Lustbarkeit während der gelegentlichen bélyegkisívet Angebots auf dem Markt. Der Kleinbogen ausgestellt im Wert von einigen wichtigen nationalen Veranstaltung darauf aufmerksam gemacht.

Die Mohács Sokác weit bekannt népszokásának Busójárás die zum Zeitpunkt der dem ersten Vollmond nach der Sonnenwende Frühjahr bestimmt. Glauben Busójárás Die anderen Völker in télbúcsúztató, Spring, Beschützer, Fruchtbarkeit Festivals zu finden Assistenten Familie. Ähnlichkeit mit der Rio und die venezianische karnevállal als die afrikanischen Völker Gewohnheiten. Obwohl die Herkunft der Tradition törökűzés Legende erklärt, ist dies kaum eine historische Grundlage.

Virágfesztiválokat sind an mehreren Orten im Land, Blumen statt, aber es wird gesagt, dass in Mittel-und Osteuropa, statt nur von uns. So war der Blumenkarneval, auch international anerkannte Veranstaltung, die ist 2004. 35. August ist nun Zeit für alle. Die Parade Teilnehmer virágkocsik einzige lebende Blumen und nur natürliche Materialien gemacht werden können einander ergänzen. Ein virágkocsi Dekoration 150-180 thousand Thread élővirágot bedeuten.

Im Spätsommer und Herbst, nicht nur in Budapest, sondern in vielen Orten des Landes halten Weinfeste. Diese Veranstaltungen zielen, und sind im Wesentlichen die gleiche Rolle in der ungarischen Wein, Kultur in einer guten Stimmung, mit einer Hommage an die Produzenten, die Ernte zu feiern, und natürlich die borszerető Publikum. Die Festivals sind häufig wichtige Elemente des Unterhaltungs-Konzerte, Tanz-Performances, die Gastronomie sowie.

Der Kleinbogen zárócímlete der Posaune und Schlagzeug die Einladung főmotívumokkal Regel bezieht sich auf die Festivals, Karnevals.

Die gelegentliche Umschlag und eine Briefmarke Kleinbogen der Stempel, die einige der grafischen Elemente erstellt eine Montage schmückt.