AZ ÉLŐHELYEK VÉDELMÉÉRT

AZ ÉLŐHELYEK VÉDELMÉÉRT

1. MAGYAR - AZ ÉLŐHELYEK VÉDELMÉÉRT - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - HABITATS PROTECTION - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - Schutz der natürlichen Lebensräume - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - AZ ÉLŐHELYEK VÉDELMÉÉRT

A Magyar Posta Rt. forgalmi bélyeg kibocsátásával hívja fel a figyelmet az élőhelyek védelmére.

A Natura 2000 hálózat az európai jelentőségű védett területek hálózata, amelyet az EU Madárvédelmi Irányelve (Birds Directive 79/409/EEC) és Élőhelyvédelmi Irányelve (Habitats Directive 92/43/EEC) alapján jelölnek ki.

Magyarországon 46 olyan élőhelytípus, csaknem 200 állat és 36 növényfaj található, amely szerepel valamelyik uniós irányelv mellékletének listáján. Egyes különösen veszélyeztetett fajok eddig is szigorú védelmet élveztek hazánkban, de szép számmal vannak olyanok is, melyek nálunk még gyakoriak, Nyugat Európában viszont jelentősen megritkultak.

A csak Magyarországon előforduló élőhelytípusok és fajok – például a pannon lösztelepek és homoki gyepek, a rákosi vipera vagy a magyar kökörcsin – az úgynevezett „pannonikumok” esetében a megfelelő kiterjedésű területek védetté nyilvánítása különösen fontos, hisz ezek fennmaradása elsősorban az emberek környezetvédő tevékenységén múlik.

A bélyegképen a fás élőhelyek közül pannon gyertyános tölgyesek részlete, előtérben leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) látható. A szimbolikusan örvénnyé alakuló grafikai kompozíció középrésze az érintetlen, míg szélei a veszélyeztetett élőhelyekre utal. A bélyeghez tartozó alkalmi boríték és alkalmi bélyegző rajzának főmotívuma a Natura 2000 hivatalos emblémája.

Megjelenési időpont: 2004. december 3.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - HABITATS PROTECTION

The Hungarian Post Office stamp issue traffic call attention to the protection of habitats.

The importance of the European Natura 2000 network of protected areas network, which the EU Birds Directive (Birds Directive 79/409/EEC) and Habitats Directive (Habitats Directive 92/43/EEC) on the basis of defined.

Hungary, 46 in habitat, nearly 200 animal and 36 plant species in a list in one of the EU Directive Annex. Some endangered species in particular has been subject to strict protection enjoyed in our country, but there are a fair number of others, we are still common, but significantly diminished in Western Europe.

The habitats and species found only in Hungary - Pannon lösztelepek such as grasslands and sand, cancer of the viper or Hungarian anemone - the so-called "pannonikumok", the declaration of protected areas of the right dimensions is particularly important because the survival of these people are primarily dependent on environmental activities.

The stamp of the Pannonian hornbeam oak woodland habitats are details of the foreground Pulsatilla (Pulsatilla grandis) is shown. The symbolic inaugural örvénnyé graphic composition of the middle untouched, while the edges of the endangered habitats suggests. The occasional stamp of a stamp envelopes and occasional drawings főmotívuma Natura 2000 official logo.

3. GERMAN - Schutz der natürlichen Lebensräume

Die Ungarische Post Briefmarkenausgabe Verkehr aufmerksam machen, um den Schutz von Lebensräumen.

Die Bedeutung des europäischen Netzes Natura 2000-Netz geschützter Gebiete, die der EU-Vogelschutzrichtlinie (Vogelschutz-Richtlinie 79/409/EWG) und der Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie 92/43/EWG) auf der Grundlage definiert.

Ungarn, 46 am Standort, fast 200 Tier-und 36 Pflanzenarten in einer Liste in einem der EU-Richtlinie Anhang. Teilweise vom Aussterben bedrohte Arten in bestimmten wurde unter strengen Schutz in unserem Land gefallen hat, aber es gibt eine ganze Reihe von anderen, wir sind immer noch verbreitet, aber in Westeuropa erheblich vermindert.

Die Lebensräume und Arten, die nur in Ungarn - Pannon lösztelepek wie Wiesen und Sand, Krebs der Viper oder Ungarisch Anemone - die so genannte "pannonikumok", die Erklärung von geschützten Gebieten des Rechts Dimensionen ist besonders wichtig, weil das Überleben dieser Menschen in erster Linie abhängig sind Umweltaktivitäten.

Der Stempel der pannonischen Eichen-Hainbuchen-Wälder Lebensräume sind Einzelheiten über den Vordergrund Pulsatilla (Pulsatilla grandis) wird angezeigt. Der symbolische erste örvénnyé Grafik Zusammensetzung der Mitte unangetastet, während die Ränder des vom Aussterben bedrohten Lebensräume schlägt. Die gelegentliche Stempel Stempel Umschläge und gelegentliche Zeichnungen főmotívuma Natura 2000 offizielle Logo.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>

loading...