ANTALL JÓZSEF - BLOKK

ANTALL JÓZSEF - BLOKK

1. MAGYAR - ANTALL JÓZSEF MINISZTERELNÖKKÉ VÁLASZTÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA - FELLÜLNYOMOTT - Bélyeg rendelési kód: 2010 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - 20TH ANNIVERSARY OF THE ELECTION OF JÓZSEF ANTALL AS PRIME MINISTER - Order code of the stamp: 2010 Year stamps complete
3. GERMAN - 20. JAHRESTAG DER WAHL VON JÓZSEF ANTALL ZUM MINISTERPRÄSIDENTEN - Die Bestellnummer Der Marke: 2010 Jahr Briefmarken komplett

Michel:

1. MAGYAR - ANTALL JÓZSEF MINISZTERELNÖKKÉ VÁLASZTÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA - FELLÜLNYOMOTT

A Magyar Posta Antall József miniszterelnökké választásának 20. évfordulója alkalmából az 1993-ban megjelent, „A Magyar Köztársaság szabadon választott miniszterelnöke emlékére” elnevezésű bélyegblokk 20.000 példányát felülnyomással látja el.

Antall József (Pestújhely, 1932. ápr. 8. – Budapest, 1993. dec. 12.) Magyarország rendszerváltás utáni első miniszterelnöke, tanár, könyvtáros, muzeológus, politikus.

Ősi kisnemesi családban született. Gyermek- és ifjúkorának meghatározó elemei a demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak.

A budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett 1950-ben. Már 16 évesen eldöntötte, hogy politikai pályára lép. Az érettségi után az ELTE bölcsészettudományi karának hallgatója lett, diplomamunkáját Eötvös József politikájából írta. A könyvtárosi és muzeológusi diploma megszerzése után a Magyar Országos Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott.

1955-ben az Eötvös József Gimnáziumban kezdett tanítani, ahol 1956 októberében a forradalmi bizottság élére került. Részt vett a kisgazdapárt újjászervezésében és a Keresztény Ifjú Szövetség megalapításában. A forradalmat követően többször őrizetbe vették. Politikai magatartása miatt 1959-ben végleg eltiltották a pedagógusi pályától.

1963-ban a Magyar Életrajzi Lexikonba megírta nyolcvan orvos életrajzát, s ekkor ismerte fel, hogy a gyógyítás története fontos, és részben feldolgozatlan tudományos téma.

Az 1964-ben megnyílt Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltárban előbb tudományos kutatóként, majd igazgatóhelyettesként, 1974-től pedig igazgatóként dolgozott. Több száz publikációja jelent meg, s számos művet lektorált, szerkesztett. 1986-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett.

A Magyar Demokrata Fórum (MDF) munkájába Csoóri Sándor hívására kapcsolódott be. Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. márc. 22-én jött létre, s az akkor már pártszerűen működő MDF őt is delegálta a megbeszélésekre. Dolgozott az alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságban, számos indítványa, kompromisszumkészsége, szakmai felkészültsége tette egyre ismertebbé.

1989. okt. 21-én elsöprő többséggel választották meg az MDF elnökévé, s lett ezt követően a párt miniszterelnök-jelöltje.

Az 1990-es választások nyerteseként az MDF máj. 23-án kormányt alakított. Antall József – akinek ekkor már meg kellett küzdenie gyógyíthatatlan betegségével is – koalíciót kötött a kisgazda- és a kereszténydemokrata frakciókkal, s kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külpolitikai feltételeit. Betegsége – még a kormányzati ciklus lejárta előtt – legyűrte szervezetét, s 1993. dec. 12-én elhunyt. Utóda a miniszterelnöki székben Boross Péter lett. (Forrás: hu.wikipedia.org)

A Magyar Posta a Harmadik Magyar Köztársaság első miniszterelnöke tiszteletére 1993. dec. 30-án, rekordidő alatt bocsátott ki forgalmi bélyeget és alkalmi bélyegblokkot. Antall József miniszterelnökké választásának 20. évfordulója alkalmából „A Magyar Köztársaság szabadon választott miniszterelnöke emlékére” elnevezésű bélyegblokk 20.000 példánya felülnyomásra kerül.

A bélyegblokk új névértéke – és egyben eladási ára – 200 Ft. Az új névérték és a bélyegblokk keretrajzának bal oldalán az „Antall József miniszterelnökké választásának 20. évfordulója 2010. május 23.” felirat bordó színű. A felülnyomás az Állami Nyomda Nyrt-ben valósult meg. A 2010. jún. 18-án kibocsátott, felülnyomott bélyegblokkhoz kapcsolódó alkalmi bélyegző grafikájának főmotívuma Antall József arcképe.

Forrás: Magyar Posta

2. ENGLISH - 20TH ANNIVERSARY OF THE ELECTION OF JÓZSEF ANTALL AS PRIME MINISTER

Magyar Posta is overprinting 10,000 copies of the stamp block “In memory of the Republic of Hungary’s first freely elected prime minister”, which appeared in 1993, to mark the 20th anniversary of József Antall being elected prime minister.

József Antall (Pestújhely, 8 April 1932 – Budapest, 12 December 1993), Hungary’s first prime minister after the change of political system, was a teacher, librarian, museologist and politician.

He was born into an old family of the lower nobility. Influential factors of his childhood and youth were a commitment to democracy, national sentiment, and Christian morals and social outlook. He matriculated from the Piarist Secondary School in Budapest in 1950. At the age of 16 he had already decided to pursue a political career.

After leaving school, he enrolled at the Faculty of Humanities of Eötvös Loránd University in Budapest, and wrote his graduation thesis on the policy of József Eötvös. After obtaining a degree in librarianship and museology, he worked at the Hungarian National Archives and the Scientific Institute of Education.

In 1955 he began teaching at the Eötvös József Secondary School, where he led the revolutionary committee in October 1956. He was active in the reorganisation of the Smallholders Party and in establishing the Christian Youth Association.

After the revolution he was taken into custody a number of times. In 1959 he was permanently banned from teaching due to his political behaviour. In 1963 he wrote eighty medical biographies for the Hungarian Dictionary of Biography.

It was then that he realised the importance of the history of medicine and that it was an academic area that had only been partly explored. He worked at the Semmelweis Museum, Library and Archives for the History of Medicine opened in 1964 first as a researcher, then as deputy director, and from 1974 as director. He published several hundred works, and proofread and edited countless others. In 1986 he became vice-president of the International Society for the History of Medicine.

He came to be involved in the work of the Hungarian Democratic Forum (MDF) at the invitation of Sándor Csoóri. The Opposition Round Table was set up on 22 March 1989 and the MDF, by then functioning as a political party, delegated him to the talks. He worked on the I/1 committee for the amendment of the constitution and made numerous proposals, while his ability to reach compromises and his professional competence brought him increasing recognition.

On 21 October 1989 he was elected president of the MDF by a landslide majority and became the party’s prime minister designate. As the winners of the 1990 elections, the MDF formed a government on 23 May 1990. József Antall, who was already struggling with an incurable illness, formed a coalition with the Smallholders’ and Christian Democrat Parties, and with his government created the political, economic and foreign policy conditions for transition. His illness, however, overcame his body before the end of his term of office, and he died on 12 December 1993. He was succeeded by Péter Boross as prime minister. (Source: hu.wikipedia.org)

In honour of the first prime minister of the Third Republic of Hungary, Magyar Posta issued a regular postage stamp and a commemorative block in record time on 30 December 1993. 20,000 copies of the stamp block “In memory of the Republic of Hungary’s first freely elected prime minister” have been overprinted to mark the 20th anniversary of his election. The new face value of the block - and its selling price - is HUF 200.

The new face value and the inscription on the left of the frame of the block “20th anniversary of the election of József Antall as prime minister, 23 May 2010” are deep red. The overprinting was done by the state printers Állami Nyomda. The main motif of the special postmark for the overprinted stamp block released on 18 June 2010 is a portrait of József Antall.

3. GERMAN - 20. JAHRESTAG DER WAHL VON JÓZSEF ANTALL ZUM MINISTERPRÄSIDENTEN

Aus Anlass des 20. Jahrestages der Wahl von József Antall zum Ministerpräsidenten versieht die Magyar Posta 10.000 Exemplare des 1993 erschienenen Briefmarkenblocks mit Aufschrift „Zum Andenken des frei gewählten Ministerpräsidenten der Republik Ungarn” mit Überdruck.
József Antall (Pestújhely, 8. April 1932 – Budapest, 12. Dezember 1993) war ein ungarischer Gymnasiallehrer, Bibliothekar, Museologe und Politiker. Er war der Ministerpräsident der ersten frei gewählten ungarischen Regierung nach der politischen Wende in Ungarn.

József Antall entstammt einer kleinadligen Familie. Prägende Elemente seiner Kinder- und Jugendzeit waren die Verpflichtung gegenüber der Demokratie, die Nationalgefühle, die christliche Moral und Gesellschaftsanschauung. Er maturierte im Piaristengymnasium in Budapest im Jahre 1950.

Bereits im Alter von 16 Jahren beschloss er, eine politische Laufbahn einzuschlagen. Nach der Matura studierte er an der philosophischen Fakultät der Universität Budapest. Er schrieb seine Diplomarbeit über die Politik von József Eötvös und erwarb noch eine zusätzliche Ausbildung als Museologe und Bibliothekar. Danach arbeitete er im Ungarischen Nationalarchiv und später beim Institut für Pädagogik. Er begann 1955 am József-Eötvös-Gymnasium zu unterrichten und leitete im Oktober 1956 das dortige Revolutionskomitee. Er nahm an der Neuorganisierung der Kleinlandwirtepartei und der Gründung des Verbandes Junger Christen teil.

Nach der Revolution wurde er mehrmals verhaftet. Wegen seines politischen Verhaltens wurde ihm 1959 Unterrichtsverbot erteilt. 1963 schrieb er achtzig Ärztebiografien für das Ungarische Biografielexikon und hierbei erkannte er, dass die Geschichte der Heilung wichtig und ein teils unbearbeitetes wissenschaftliches Thema ist.

Er war später wissenschaftlicher Mitarbeiter, stellvertretender Direktor und ab 1974 Direktor der Bibliothek und Archiv des 1964 eröffneten Semmelweis-Museums für Geschichte der Heilkunde. Es erschienen mehrere hundert seiner Publikationen, er lektorierte und editierte zahlreiche Werke. 1986 wurde er Vizepräsident des Internationalen Verbandes der Geschichte der Heilkunde.

In die Tätigkeit des Ungarischen Demokratischen Forums (MDF) schaltete er sich auf Sándor Csoóris Ruf ein. Am 22. März 1989 wurde in Ungarn der Runde Tisch der Opposition ins Leben gerufen. Das Ungarische Demokratische Forum, das damals schon als eingetragene Partei tätig war, delegierte auch ihn in dieses Gremium.

Er war in der Kommission I/1 für die Vorbereitung der Verfassungsänderung tätig, durch seine vielen Anträge, seine Kompromissbereitschaft und seine berufliche Qualifikation bekam er immer mehr Aufmerksamkeit, so dass er am 21. Oktober 1989 mit überwiegender Mehrheit zum Vorsitzenden des MDF und später zum Ministerpräsidenten-Kandidaten der Partei gewählt wurde. Nach dem Wahlsieg bildete das MDF am 23. Mai 1990 eine Regierung. József Antall, der damals bereits mit seinem unheilbaren Leiden zu kämpfen hatte – trat mit der Kleinlandwirte- und Christlichdemokratischen Fraktion in Koalition.

Er schuf mit seiner Regierung die Voraussetzungen für die politische, wirtschaftliche und außenpolitische Wende in Ungarn. Seiner Krankheit erlag noch vor dem Ende seiner Amtszeit, am 12. Dezember 1993. Sein Nachfolger im Ministerpräsidenten-Sessel wurde Péter Boross. (Quelle: hu.wikipedia.org)

Die Magyar Posta brachte zu Ehren des ersten Ministerpräsidenten der Dritten Republik Ungarn am 30. Dezember 1993, in Rekordzeit, eine Freimarke und einen Sonderbriefmarkenblock heraus. Aus Anlass des 20. Jahrestages der Wahl von József Antall zum Ministerpräsidenten werden 20.000 Exemplare des Briefmarkenblocks mit der Aufschrift „Zum Andenken des frei gewählten Ministerpräsidenten der Republik Ungarn” mit Überdruck versehen.

Der neue Nennwert des Briefmarkenblocks – der zugleich auch der Verkaufspreis ist – beträgt 200 HUF. Der neue Nennwert und die Aufschrift „Zum 20. Jahrestag der Wahl von József Antall zum Ministerpräsidenten 23. Mai 2010“ auf der linken Seite der Rahmenzeichnung sind bordeauxrot. Der Überdruck ist in der Állami Nyomda Nyrt (Staatsdruckerei AG) verwirklicht worden. Das Hauptmotiv der Grafik des zu dem am. 18. Juni 2010 ausgegebenen, überdruckten Briefmarkenblock gehörenden Sonderstempels ist József Antalls Porträt.