FERENCES REND

FERENCES REND

1. MAGYAR - 800 ÉVE ALAPÍTOTTA A FERENCES RENDET ASSISI SZENT FERENC - Bélyeg rendelési kód: 2009 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - ENGLISH - ST FRANCIS OF ASSISI FOUNDED THE FRANCISCAN ORDER 800 YEARS AGO - Order code of the stamp: 2009 Year stamps complete
3. GERMAN - VOR 800 JAHREN GRÜNDETE DER HEILIGE FRANZISKUS VON ASSISI DEN FRANZISKANERORDEN - Die Bestellnummer Der Marke: 2009 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - 800 ÉVE ALAPÍTOTTA A FERENCES RENDET ASSISI SZENT FERENC

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kiadásával köszönti a Ferences rend alapításának 800. évfordulóját.
Assisi Szent Ferenc (1181 v. 1182. szeptember 26. – 1226. október 3.) a Ferences Rend megalapítója, Itália, az állatok, a kereskedők és a természeti környezet védőszentje.

Egy római zarándoklat után misztikus élménye volt San Damiano templomában, Assisi mellett. A megfeszített Krisztus képmása szólt hozzá: „Ferenc, Ferenc, menj és javítsd meg a házamat, mert látod, hogy romokba dől.” Eladta lovát és egynémely ruhaneműt az apja készletéből, majd az árát a templomnak adományozta. Szakított apjával, lemondott örökségéről, és a következő néhány hónapban koldusként élt Assisi környékén.

1209. február 24-én a Máté evangéliuma 10:9 hatására elhatározta, hogy apostoli szegénységben folytatja életét. Durva csuhában és mezítláb a megtérésről prédikált. Hamarosan követői is lettek. Alázatosságból soha nem szenteltette pappá magát és a közösség testvérként élt együtt, „fratres minores”-nak, vagyis „kisebb testvéreknek” nevezve magukat. 1209-ben III. Ince pápa engedélyével megalapított egy új rendet, melynek célja az apostoloknak adott krisztusi útmutatás szerinti élet volt, tagjai szegénységi fogadalmat tettek, és vállalták, hogy életüket Isten szolgálatára rendelik.

1223. szeptember 17-én imádkozás közben Ferencen megjelentek a stigmák, ez azonban csak későbbi halála után derült ki. 1228. július 16-án IX. Gergely pápa szentté avatta, és a következő napon letették az Assisi Szent Ferenc-bazilika alapkövét. (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc)

A keresztformát követő imitált perforáció 5 fő- és 4 mellékmezőre osztja a bélyegképet, középpontjában a ferencesek címere található. A bélyegkép főmotívuma Assisi Szent Ferenc alakja, körülötte életének néhány eseményét, jelentősebb momentumát örökítette meg a tervezőművész, így például: Lemondás a világi javakról, Assisi Kápolna, Szent Ferenc stigmatizációja, Szent Klára alakja, imádságok, elmélkedések részletei. Az alkalmi borítékon további, a rendalapítóhoz kötődő grafikai kompozíciós elemek találhatók, melyek között felfedezhető egy magyar vonatkozású Temesvári Pelbárt személyében, aki a magyar skolasztika legismertebb alakja. Az alkalmi bélyegzőn Krisztus keresztjének stilizált rajza látható.

Megjelenési időpont: 2009. február 24.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - ST FRANCIS OF ASSISI FOUNDED THE FRANCISCAN ORDER 800 YEARS AGO

Magyar Posta is marking the 800th anniversary of the foundation of the Franciscan Order by issuing a special stamp.
St Francis of Assisi (26 September 1181 or 1182 – 3 October 1226) is the founder of the Franciscan Order and the patron saint of Italy, animals, merchants and the environment.

After a pilgrimage to Rome he had a mystical experience at the church of San Damiano near Assisi. An icon of Christ crucified spoke to him saying, “Francis, Francis, go and repair my house, which, as you can see, is falling into ruins”. He sold his horse and some cloth from his father’s store and donated the proceeds to repair the church. Francis renounced his father and his patrimony, and for the next few months lived as a beggar around Assisi.

On 24 February 1209, on hearing Matthew 10:9 he decided to live a life of apostolic poverty. In a rough garment and barefoot, he began to preach repentance. Soon he attracted followers. Out of humility he chose not to be ordained but lived in a community calling themselves “lesser brothers” or frates minores in Latin. In 1209 Pope Innocent III granted permission for him to establish a new order to live the apostolic life Christ taught the apostles. Its members took a vow of poverty and devoted their lives to serving God.
On 17 September 1223 Francis received the stigmata while praying, but this was only revealed after his death. He was made a saint by Pope Gregory IX on 16 July 1228 and the next day the foundation stone of the Basilica of St Francis in Assisi was laid. (Source: http://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc)

The perforation in the form of a cross divides the stamp into 5 main and 4 side fields with the Franciscan arms in the centre. The main motif of the stamp design is the figure of Saint Francis surrounded by a few of the major events from his life and places associated with him. These include Saint Francis renouncing his worldly goods, the Basilica of Saint Francis, Saint Francis receiving the stigmata, the figure of Saint Clare, and extracts of prayers and contemplation. The graphic composition on the first day cover features other elements associated with the founder of the Order, one of which has a Hungarian association. Pelbart of Temesvár is the most well-known figure in Hungarian scholasticism. The commemorative postmark is a stylized design of Christ on the cross.

Date of issue: 24 February 2009

3. GERMAN - VOR 800 JAHREN GRÜNDETE DER HEILIGE FRANZISKUS VON ASSISI DEN FRANZISKANERORDEN

Die Magyar Posta begeht das 800. Jubiläum der Gründung des Franziskanerordens mit der Ausgabe einer Sondermarke.
Heiliger Franziskus von Assisi (26. September 1181 o. 1182 – 3. Oktober 1226) Gründer des Franziskanerordens, Schutzpatron Italiens, der Tiere, der Kaufleute und der Naturumgebung.
Nach einer Wallfahrt nach Rom hatte er in der Kirche von San Damiano neben Assisi eine mystische Vision. Er fühlte sich von der dortigen Kreuzikone persönlich angesprochen, Christi Stimme sprach zu ihm: „Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, ganz und gar in Verfall gerät.” Er verkaufte sein Pferd und Waren aus dem Geschäft seines Vaters und spende das Geld der ter los, verzichtete auf sein Erbe, anschließend lebte er einige Monate als Bettler in der Umgebung von Assisi.
Kirche. Er sagte sich von seinem Va

Am 24. Februar 1209 beschloss er unter dem Einfluss des Matthäusevangeliums 10:9, sein Leben in apostolischer Armut fortzusetzen. In grober Kutte und barfuss predigte er über die Bekehrung. Bald hatte er Gefährten. Aus Ergebenheit ließ er sich nie konsekrieren und die Gemeinschaft lebte als Brüder zusammen, die sich „Fratres Minores”, d.h. „Mindere Brüder” nannte. In 1209 gründete er mit Erlaubnis des Papstes Innozenz III. einen neuen Orden, dessen Zielsetzung das Leben nach Christi Vorgabe an die Apostel war, seine Mitglieder legten ein Armutsgelübde ab und stellten ihr Leben in Gottes Dienste.

Beim Gebet am 17. September 1223 traten bei Franziskus die Wundmale Christi auf, dies stellte sich jedoch erst nach seinem späteren Tod heraus. Am 16. Juli 1228 sprach ihn Papst Gregorius IX. heilig, und am folgenden Tag wurde der Grundstein der Heiligen Franziskus-Basilika von Assisi niedergelegt. Quelle: http://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc
Die dem Kreuzformat folgende imitierte Perforation teilt das Briefmarkenbild in 5 Haupt- und 4 Nebenfelder, mittig ist das Franziskanerwappen auffindbar. Das Hauptmotiv des Briefmarkenbildes ist die Gestalt des Heiligen Franziskus von Assisi, um ihn herum verewigte der Grafiker einige Ereignisse, wichtigere Momente seines Lebens, wie zum Beispiel: Verzicht auf zeitliche Güter, Kapelle von Assisi, Stigmatisation des Heiligen Franziskus, Gestalt der Heiligen Klara, Ausschnitte aus Gebeten und Andachten. Auf dem Sonderumschlag sind weitere, mit dem Ordensgründer verbundene grafische Kompositionselemente auffindbar, unter denen in der Person von Pelbárt Temesvári, der die bekannteste Gestalt in der ungarischen Scholastik ist, auch ein Element mit ungarischem Bezug vorkommt. Auf dem Sonderstempel ist die stilisierte Zeichnung des Kreuzes Christi zu sehen.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>