ZSOLNAI KERÁMIA - BÉLYEG KISÍV

ZSOLNAI KERÁMIA - BÉLYEG KISÍV

1. MAGYAR - 150 ÉVES A ZSOLNAI KERÁMIA - BÉLYEG KISÍV - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - 150 YEARS OLD ZSOLNAI CERAMICS - PUNCH SHEETLET - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - 150 JAHRE ALT ZSOLNAI KERAMIK - PUNCH KLEINBOGEN - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - 150 ÉVES A ZSOLNAI KERÁMIA - BÉLYEG KISÍV

A másfél évszázados fennállását ünneplő pécsi Zsolnay gyár kerámiaművészetét – a jubileumi év zárásaként – a Magyar Posta Rt. alkalmi bélyegkisív kibocsátásával köszönti.

Nem csak egy nagy múltú, kultúrájáról nevezetes városnak és egy különlegesen tehetséges családnak a sorsával fonódott össze e gyáregyüttes története, hanem egy egész ország, Magyarország történelmével is. A Zsolnay családnév és városuk középkori nevét jelentő „öt templom” tornyainak ábrája Európa-szerte, sőt világszerte ismertté vált.

A kisív bélyegképei a Zsolnay kerámiaművészet néhány remekét mutatják be, a 150 év keresztmetszetét tükrözően, kronológiai sorrendben a historizmus, a szecesszió, az art-deco és a mai kor tárgyai láthatók rajta.

Váza, „perzsa” virágokkal, 1883 (Zsolnay Júlia) - Porcelánfajansz, azaz a (kézzel formált) fehér, porózus cserép felett, erős tűzön kiégetett, színes mázakkal festett; fényarany kontúrvonalakkal. Az úgynevezett. „steingrün”, azaz „kövizöld” mázrétegbe süllyednek a ráfestett pink (rózsaszín) mázas virágok. A egymásba folyó színek felett finom aranyvonalak rajzolják ki a közel-keleti díszítőművészetből átvett motívumokat.

Díszedény, iker lovasokkal, 1902 (Apáti Abt Sándor) - Keménycserép, formába préselt és kézzel formált elemek-ből összeállítva. Alapmáza felületét savmaratással fénytelenítették, és redukáltan égetett fém-lüszterekkel, a Zsolnay gyár híressé vált eosin mázaival színezték. A szimbolizmussal összefonódó szecesszió stíluskorszakában az égen száguldó lovasok az Iker csillagképet éppúgy felidézték, mint Hunor és Magor alakját a magyar mondák világából.

Kis váza, 1900 - Keménycserép, korongozott. A savmaratott alapmáz kékes felületére az apró virágok hátterét lilásvörös színű, a leveleket és a japán fametszetekről ismerős felhőcsíkos sávot pedig különféle aranyos-zöld eosin mázakkal festették. A síkszerű stilizálás, a díszítmény fémes csillogása távol-keleti hangulatot keltő ékszerré teszi a kicsiny vázát.Váza, középkori selyemszövet mintájával, 1924 - Keménycserép, korongozott. A matt alapmázat áttetsző eosin réteg fedi, felette újabb égetést igényelő, úgynevezett kéttüzű technikával, vörös és fémes fényű eosin színekkel festették meg a bizánci selyemszövetekről ismert mintát; bravúrosan utánozva nemcsak a keleties, mitologikus motívumokat, hanem azoknak eredeti anyagát is.

„Ősz” (Ginkó Biloba) mokkakészlet, 1999 (Keményffyné Krawczun Halina) - A kézzel festett porcelán mokka-készlet különlegessége, hogy a színezés nem porcelánfestékkel, hanem magastüzű színes mázakkal, kézi festéssel készül. A színes máz ráégetése után következik a gazdag aranyozás, a minta grafikai pontosításával és kontúrozásával.A bélyegképek alnyomatát, illetve a kisív ívszélét további kerámiamotívumok díszítik. A bélyegkisívhez tartozó alkalmi boríték főmotívuma Stróbl Alajos Zsolnay Vilmos elnevezésű mellszobra, az alkalmi bélyegző grafikáján … stilizált rajza szerepel.

Megjelenési időpont: 2004. április 20.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - 150 YEARS OLD ZSOLNAI CERAMICS - PUNCH SHEETLET

The one and a half centuries of existence kerámiaművészetét celebrated Zsolnay factory - the anniversary year closing - the Hungarian Post hoc release bélyegkisív welcomed.

Not only a great history, culture and a city famous for the extremely talented family gyáregyüttes fate fonódott with this story, but a whole country, the history of Hungary. The Zsolnay family name and the name of the medieval city of "five church" Figure towers throughout Europe and even world-wide known.

The sheetlet some thumbnails of the Zsolnay ceramics masterpiece is presented in the crystal cross-section of 150 years, in chronological order of Historicism, Art Nouveau, Art Deco, and today's subject can see it.

Vase, "Persian" with flowers, 1883 (Julia Zsolnay) - porcelain, that is, the (hand-) white, porous tiles over a strong fire burned, color mázakkal painted fényarany kontúrvonalakkal. The so-called. "Steingrün", ie "kövizöld" mázrétegbe the sink painted pink (pink) flowers glazed. The current colors over each other fine aranyvonalak drawn up in the Middle East received díszítőművészetből motives.

Díszedény, twin horsemen, 1902 (Apáti Alexander Abt) - earthenware, molded and hand-shape components from assembled. Alapmáza surface savmaratással fénytelenítették and reduced to burnt-metal lüszterekkel the famous Zsolnay factory eosin mázaival matter. The symbolism intertwined with art nouveau stíluskorszakában speeding riders in the sky in the constellation Twin recalled as well as the shape of the Magor Hunor and Hungarian legends from the world.

Small vase, 1900 - earthenware, thrown. Acid treated the surface of the tiny flowers alapmáz bluish violet red background color of the leaves and the Japanese fametszetekről familiar felhőcsíkos band and various gold and green painted mázakkal eosin. The planar stylization of the decoration in metallic luster Far Eastern atmosphere of a small jewelry vázát.Váza medieval silk sample, 1924 - earthenware, thrown. Matt alapmázat eosin transparent cover layer, over a new combustion requiring so-called kéttüzű technique, red and light metallic colors painted eosin selyemszövetekről known as the Byzantine, masterfully imitating not only the oriental, mythological motifs, but their original material.

"Autumn" (Ginko Biloba) mokkakészlet, 1999 (Keményffyné Krawczun Halina) - The hand-painted porcelain mokka-stock special feature that the color is not porcelánfestékkel but magastüzű color mázakkal, hand-drawn painting. The color of the glaze ráégetése follows the rich gilding of the sample in more graphic thumbnails kontúrozásával.A background printing and the sheetlet ívszélét further kerámiamotívumok decorated. Bélyegkisívhez of the occasional envelope főmotívuma Alajos Stróbl Vilmos Zsolnay, called the bust the occasional stamp graphics ... in a stylized drawing.

3. GERMAN - 150 JAHRE ALT ZSOLNAI KERAMIK - PUNCH KLEINBOGEN

Die eineinhalb Jahrhunderten des Bestehens gefeiert kerámiaművészetét Zsolnay-Fabrik - das Jubiläumsjahr schließen - die Ungarische Post-hoc-Mitteilung bélyegkisív begrüßt.

Nicht nur eine große Geschichte, Kultur und Stadt berühmt für die äußerst begabte Familie gyáregyüttes Schicksal fonódott mit dieser Geschichte, sondern ein ganzes Land, die Geschichte von Ungarn. Die Zsolnay-Familie und den Namen von der mittelalterlichen Stadt "fünf Kirche" Abbildung Türme ganz Europa und sogar weltweit bekannt.

Der Kleinbogen einige Miniaturen der Zsolnay-Keramik Meisterwerk ist im Kristall Kreuz dargestellt-Abschnitt von 150 Jahren, in chronologischer Reihenfolge des Historismus, Jugendstil, Art Deco, und das heutige Thema kann es zu sehen.

Vase, "Perser" mit Blumen, 1883 (Julia Zsolnay) - Porzellan, das heißt, die (Hand-) weiß, porösen Fliesen über ein starkes Feuer brannte, lackiert Farbe mázakkal fényarany kontúrvonalakkal. Die so genannte. "Steingrün", dh "kövizöld" mázrétegbe der Spüle rosa lackiert (rosa) Blumen verglast. Die aktuellen Farben auf jedes andere schöne aranyvonalak im Nahen Osten aufgestellt wurde díszítőművészetből Motive.

Díszedény, zwei Reiter, 1902 (Apáti Alexander Abt) - Steingut, geformt und Hand-Form Komponenten zusammengebaut. Alapmáza Oberfläche savmaratással fénytelenítették und verbrannt-Metall-lüszterekkel reduziert den berühmten Zsolnay-Fabrik Eosin mázaival Angelegenheit. Die Symbolik mit Jugendstil-stíluskorszakában Beschleunigung Fahrer in den Himmel im Sternbild Twin verflochten daran erinnert, sowie die Form der Magor Hunor und ungarischen Legenden aus der Welt.

Kleine Vase, 1900 - Steingut, geworfen. Säure behandelt wurden, die Oberfläche der winzigen Blüten alapmáz blauviolett rotem Hintergrund Farbe der Blätter und dem japanischen fametszetekről vertraut felhőcsíkos Band und verschiedenen Gold-und grün lackiert mázakkal Eosin. Die planare Stilisierung der Dekoration in metallisch glänzenden fernöstliche Atmosphäre eines kleinen mittelalterlichen Schmuck vázát.Váza Seide Probe, 1924 - Steinfliesen geworfen. Matt alapmázat Eosin transparente Deckschicht, die über einen neuen Verbrennungsmotor erforderlich sogenannten kéttüzű Technik, Rot und hellem Metallic-Farben gemalt Eosin selyemszövetekről wie die byzantinische, meisterhaft imitiert nicht nur die orientalische, mythologische Motive bekannt, aber der ursprüngliche Material.

"Herbst" (Ginko biloba) mokkakészlet, 1999 (Keményffyné Krawczun Halina) - Die handbemalten Porzellan Mokka-stock Besonderheit, dass die Farbe nicht porcelánfestékkel aber magastüzű Farbe mázakkal, handgezeichneten Malerei. Die Farbe der Glasur ráégetése folgt die reichen Vergoldung der Probe in mehr grafischen Bildes kontúrozásával.A Drucken im Hintergrund und die Kleinbogen ívszélét weitere kerámiamotívumok dekoriert. Bélyegkisívhez der gelegentlichen Umschlag főmotívuma Alajos Stróbl Vilmos Zsolnay, als die Büste der gelegentlichen Stempel graphics ... in einer stilisierten Zeichnung.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>

loading...