A ROTARY MOZGALOM

A ROTARY MOZGALOM

1. MAGYAR - 100 ÉVES A ROTARY MOZGALOM - Bélyeg rendelési kód: 2005 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - 100 YEARS ROTARY CENTENNIAL - Order code of the stamp: 2005 Year stamps complete
3. GERMAN - 100 Jahre Rotary-Bewegung - Marke die sprechstunde kode: 2005 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - 100 ÉVES A ROTARY MOZGALOM

A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Rotary mozgalom századik évfordulóját.

A Rotary 1905. február 23-án jött létre az USA Illinois államában a Rotary Club of Chicago megalakulásá-val. Ma világszerte olyan üzletemberek, szakemberek szervezete, akik hisznek az emberbaráti segítség fontosságában, akik minden szakmában magas etikai normákat állítanak, támogatják világszerte a békére való törekvést és a nemzetek közötti jó viszonyt. 166 országban és 39 földrajzi körzetben 31.500 Rotary Klubnak közel 1,2 millió férfi és nő tagja van. Különböző nemzetiségű, hitvallású és politikai meggyőződésű embereket egyesít az együttműködés baráti légkörében.

A Rotary-ról Magyarországra 1921-ben érkeztek először hírek. Ezt követően Sidó Zoltán kezdte meg a bu-dapesti Rotary Club megszervezését. Az évek folyamán az előkészítő munkák már olyan fokot értek el, hogy a Rotary International központja Közép-Európába küldte speciális megbízottját.

1925 októberében alakult meg az a mag, melyből a magyar Rotary kialakult. Vidéken először az egyetemi városok körül jöttek létre klubok. 1931-ben 245 rotarista volt Magyarországon: 101 Budapesten, 38 Szegeden, 27 Pécsett, 27 Debrecenben, 29 Hódmezővásárhelyen, 16 Miskolcon és 17 Orosházán. 1934-ben Magyarország már ide-iglenes District lett, hivatalos rotary-angol néven: „Provisional District E of Rotary International".

A Rotary tevékenység 1942-1989 között szünetelt Magyarországon. Az 1989-ben bekövetkezett rendszer-változás lehetőséget teremtett arra, hogy a civil szervezetek megalakuljanak, újjáalakuljanak. Az 1988-tól összetartó provizórikus budapesti rotaristák hamarosan legális Rotary Clubot alakítottak RC Budapest né-ven. Utána Budapesten és más városokban is megkezdődött a rotary klubok szervezése.

A bélyegképen a Rotary mozgalom fennállásának századik évfordulóját köszöntve a „100”-as szám látható. A grafikai kompozíció részeként a második és harmadik számjegyben a szervezet hivatalos emblémája, illetve annak nemzetközi tevékenységére utalóan a földgömb leegyszerűsített grafikája szerepel. A bélyeg-hez tartozó alkalmi boríték rajza szintén a mozgalom nemzetközi tevékenységére utal. Az alkalmi bélyegző grafikáján a szervezet hivatalos logója szerepel.

Megjelenési időpont: 2005. február 4.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - 100 YEARS ROTARY CENTENNIAL

The Hungarian Post Office Ltd. is issuing a special stamp to celebrate the centenary of the Rotary movement.

Rotary was founded in Illinois, USA, on 23 February 1905, when the Rotary Club of Chicago was established. Today it is an international organisation of business and professional leaders who provide humanitarian service, encourage high ethical standards in all vocations, and help to build peace and goodwill around the world. 1.2 million men and women belong to 31,500 Rotary clubs in 166 countries. People of different nationalities, religion and political conviction unite and collaborate in the spirit of friendship.

The first news about Rotary reached Hungary in 1921, after which Zoltán Sidó began organising the Rotary Club of Budapest. Over the years preparatory work came to the point when Rotary International’s centre sent a special delegate to Central Europe. In October 1925 the core that was to become Hungarian Rotary was formed. In the provinces Rotary clubs were mainly founded in university cities. In 1931 there were 245 Rotarians in Hungary: 101 in Budapest, 38 in Szeged, 27 in Pécs, 27 in Debrecen, 29 in Hódmezővásárhely, 16 in Miskolc and 17 in Orosháza. In 1934 Hungary became Provisional District E of Rotary International.

Rotary’s activity in Hungary was suspended between 1942-1989. The change of regime in 1989 created the conditions that allowed civil organisations to be formed or re-established. Prospective Rotarians in Budapest who came together in 1988 soon founded the Rotary Club of Budapest legally. Thereafter the organisation of Rotary clubs began in other towns as well.

In the stamp design the number 100 marks the centenary of the foundation of the Rotary movement. As part of the graphic composition, the organisation’s official emblem and a graphically simplified globe referring to its international activity are worked into the number’s two noughts. The design of the first day cover accompanying the stamp also refers to Rotary’s international activity. The organisation’s official emblem features in the design of the special postmark.

Source: www.rotary.hu

Date of issue: 4 February 2005

3. GERMAN - 100 Jahre Rotary-Bewegung

Die Ungarische Post Briefmarkenausgabe gelegentliche begrüßt das hundertjährige Jubiläum des Rotary-Bewegung.

Die Rotary 1905. 23. Februar wurde im US-Bundesstaat Illinois, den Rotary Club of Chicago, mit der Bildung. Heute ist die Welt der Unternehmen und einer professionellen Organisation, die glauben an die Bedeutung der humanitären Hilfe, haben hohe ethische Normen in allen Berufen eingestellt, danach streben, den Weltfrieden und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern. 166 Ländern und 39 geographischen Gebieten ist 31.500 Rotary Club von fast 1,2 Millionen Männer und Frauen Mitglieder. Verschiedene Nationalitäten und politischen Ausrichtungen hitvallású Menschen zu vereinen in einer Atmosphäre der freundschaftlichen Zusammenarbeit.

Die Rotary aus Ungarn im Jahre 1921 kamen die ersten Nachrichten. Anschließend begann Sido Zoltan bu-dapesti Rotary Club Organisation. In den Jahren der Vorarbeiten bereits einen Grad erreicht, dass das Zentrum von Rotary International schickte einen Sondergesandten für Zentral-Europa.

Oktober 1925 bildeten den Kern gebildet, die die ungarische Rotary. Die erste Universität in den ländlichen Gebieten um die Städte wurden eingerichtet Clubs. Im Jahre 1931, 245 rotarista in Ungarn: Budapest 101, Szeged, 38, 27 in Pécs, Debrecen, 27, 29 Hódmezővásárhely Orosháza 17 und 16 in Miskolc. Im Jahr 1934 war Ungarn vorübergehend hier Bezirk Lettisch, Englisch die offizielle Name von Rotary: "Die provisorische Bezirk von Rotary International."

Das Rotary-Aktivitäten nicht mehr in Ungarn zwischen 1942-1989. Im Jahr 1989 trat eine Änderung im System angelegt Gelegenheit, Organisationen der Zivilgesellschaft megalakuljanak, újjáalakuljanak. Die provisorische Budapest von 1988 bis eine zusammenhängende rechtliche rotaristák bald Rotary Club Budapest ne gestaltete RC Elder. Dann, in Budapest und anderen Städten begannen sich zu organisieren den Rotary Club.

Der Stempel der Drehbewegung köszöntve die Existenz des hundertsten Jahrestags der "100" Bild angezeigt wird. Die grafische Komposition im Rahmen der zweiten und dritten Stelle der offizielle Emblem der Organisation und ihre internationalen Aktivitäten utalóan um den Globus in einem vereinfachten Grafiken. Der Stempel Zugehörigkeit zu einer gelegentlichen Hüllkurven bezieht sich auch auf die internationalen Aktivitäten der Bewegung. Die gelegentliche Stempel der Organisation offizielle Logo Grafiken enthalten.