MAGYAR VÖRÖSKERESZT

MAGYAR VÖRÖSKERESZT

1. MAGYAR - MAGYAR VÖRÖSKERESZT - Bélyeg rendelési kód: 2010 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - HUNGARIAN RED CROSS - Order code of the stamp: 2010 Year stamps complete
3. GERMAN - UNGARISCHES ROTES KREUZ - Die Bestellnummer Der Marke: 2010 Jahr Briefmarken komplett

Michel:

1. MAGYAR - MAGYAR VÖRÖSKERESZT

A Magyar Posta feláras forgalmi bélyeg kibocsátásával hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt munkájára. A felárból befolyó összeget – értékesített bélyegenként 55 Ft-ot – a Magyar Posta a Magyar Vöröskereszt javára évente egy alkalommal utalja át, melyet az Alapítvány saját belátása szerint használ fel.

Magyarországon 1881-ben alakult meg a Magyar Szent Korona Országai Vörös-kereszt Egylete, amely vállalta szükségkórházak, sebesültszállító oszlopok felállítását, tábori kórházak utánpótlását, sebesültek és beteg katonák ellátását. A balkáni háborúban, majd az első világháborúban egészségügyi ellátó szolgálatot láttak el, de ők értesítették az elesett és sebesült katonák, hadifoglyok ügyében a hozzátartozókat.

A két világháború között létrehozták az elsősegélynyújtó állomásokat, a balatoni 16 viharjelző állomást, a dunai vízimentő és viharjelző szolgálatot. Kiépült a légi mentő-, elsősegély-betegszállító szolgálat, a szociális segélyező rendszer. A második világháború kapcsán is nőtt a feladatok száma: kisegítette a honvédség egészségügyi szolgálatát, kórházakat, kórházvonatokat, majd 1939-ben Véradó Központot működtetett.

A háború után az Ideiglenes Nemzeti Kormány felismerte a Vöröskeresztben rejlő lehetőségeket, így 1948-ban már 228 intézménnyel rendelkezett, ami több tízezer fő egészségügyi és szociális ellátását tette lehetővé. Az intézményeket azonban 1949-ben államosították, és 1951-ben egészségügyi egyesületté minősítették. Fő feladatait az egészségügyi felvilágosításban, elsősegély oktatásában és a véradók szervezésében jelölték meg.

Az 1956-os forradalom idején a nemzetközi segélyszállítmányok, egészségügyi felszerelések elosztását végezte. Önállóságát 1957 tavaszán kapta vissza. Feladata az egészségügyi ismeretterjesztés, véradásszervezés, ápolónőképzés, polgári védelemmel való együttműködés, az ifjúság körében végzendő szervezés és az üzemekben vöröskeresztes szervezetek létrehozása volt, mely később bővült mozgássérült gyermekek táboroztatásával, családgondozói szakszolgálat, véradó központok és szociális otthonok létrehozásával.

1988-tól a romániai, majd az NDK állampolgárok, később a délszláv háború menekültjeinek ellátása jelentett kiemelt munkát. Mai feladatai részben a hagyományos programokra, részben az új társadalmi szükségletekre épülnek, úgymint a szociális ellátó rendszer, ifjúsági egészségnevelés, véradásszervezés, az elsősegélynyújtás oktatása, a bel- és külföldi katasztrófa-segélyezés és mentés, a keresőszolgálat. Forrás: www.voroskereszt.hu

A bélyegkép főmotívuma a Vöröskeresztet jelképező – parányi bélyegek alkotta – egyenlő szárú kereszt. A bélyegképen megtalálható a Magyar Vöröskereszt logoja is. A felár összege (55 Ft) bérmentesítésre nem használható!

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - HUNGARIAN RED CROSS

Magyar Posta is releasing an ordinary postage stamp with a surcharge to draw attention to the work of the Hungarian Red Cross. Magyar Posta will donate the proceeds from the surcharge (HUF 55 per stamp sold) to the Hungarian Red Cross by an annual transfer of funds, which the Red Cross may use at its own discretion.

In Hungary the Red Cross Association of the Countries of the Hungarian Holy Crown was established in 1881, which undertook to operate emergency hospitals, set up columns to transport the wounded, run field hospitals, and care for wounded and sick soldiers.

In the Balkan Wars and then the First World War the Red Cross provided medical care and also notified the relatives of fallen, wounded and captured soldiers. Between the two World Wars they created first aid points, 16 storm warning stations at Lake Balaton, and the Danube river ambulance and storm warning service.

The air ambulance, first aid and patient transport service was founded as well as the social aid system. During the Second World War its number of duties grew: it supplemented the military medical service, and operated hospitals, hospital trains and in 1939 the Blood Donation Centre.

After the war, the interim national government realised the possibilities inherent in the Red Cross and in 1948 the organisation was responsible for 228 institutions providing health and social care for tens of thousands of people.

These institutions were, however, nationalised in 1949, and in 1951 the Hungarian Red Cross was classified as a healthcare association. Its main tasks were providing information about health, first aid training and organising blood donation. During the 1956 Revolution it organised international aid consignments and distributed medical equipment.

In the spring of 1957 it regained its independence. Its activity covered disseminating healthcare information, organising blood donation, training nurses, co-operation with civil defence, and organising and establishing Red Cross organisations among the youth and in factories. This was later expanded to include arranging camps for disabled children, and establishing a family care service, blood donation centres and social homes.

Since 1988 major tasks it has undertaken have included caring for Romanian and then East German nationals, and later refugees from the Yugoslav Wars. Today its activity is directed partly at traditional programmes and partly at catering for new social needs, such as the social aid system, youth health education, organising blood donation, first aid training, domestic and international disaster relief, and search and rescue. Source: www.voroskereszt.hu

The main motif of the stamp is a cross with arms of equal length comprised of tiny stamps, symbolising the Red Cross. The design also features the logo of the Hungarian Red Cross. The HUF 55 surcharge cannot be used to pay for postage.

3. GERMAN - UNGARISCHES ROTES KREUZ

Die Magyar Posta möchte mit der Ausgabe dieser Freimarke mit Aufpreis auf die Tätigkeit des Ungarischen Roten Kreuzes aufmerksam machen. Jährlich einmal überweist die Magyar Posta den aus dem Aufpreis einfließenden Betrag – 55 Ft je verkaufter Marke – zugunsten des Ungarischen Roten Kreuzes, welchen Betrag die Stiftung nach eigenem Ermessen verwendet.

In Ungarn wurde 1881 der Rotkreuzverein der Länder der Ungarischen Heiligen Krone gegründet, der die Aufstellung von Behelfskrankenhäusern, Verwundetentransportkolonnen, den Nachschub für Feldkrankenhäuser und die Versorgung von verwundeten und kranken Soldaten übernahm. Im Balkankrieg und im Ersten Weltkrieg versah er Gesundheitsdienste und benachrichtigte die Angehörigen in Sachen der gefallenen und verwundeten Soldaten sowie der Kriegsgefangenen.

Zwischen den zwei Weltkriegen gründete der Verein Erste-Hilfe-Stationen, 16 Sturmwarnungsstationen am Balaton sowie den Wasserrettungs- und Sturmwarnungsdienst der Donau. Ausgebaut wurden der Luftrettungs- und der Erste-Hilfe-Krankentransportdienst sowie das soziale Hilfssystem. Im Zweiten Weltkrieg vermehrten sich seine Aufgaben: Er half beim Sanitätsdienst der Armee aus, betätigte Krankenhäuser, Lazarettzüge und 1939 ein Blutspendezentrum. Nach dem Krieg erkannte die Nationale Übergangsregierung die im Roten Kreuz verborgenen Möglichkeiten, so verfügte es 1948 bereits über 228 Institutionen, welche die sanitäre und soziale Versorgung von mehr als zehntausend Menschen ermöglichte.

1949 wurden die Institutionen jedoch verstaatlicht und 1951 wurde das Rote Kreuz zum Sanitätsverein erklärt. Seine Hauptaufgaben wurden in der Aufklärung im Gesundheitsbereich, im Erste-Hilfe-Unterricht und in der Organisation von Blutspendeaktionen festgesetzt. Zur Zeit der 1956er Revolution übernahm es die Verteilung von internationalen Hilfstransporten und medizinischen Ausrüstungen. Seine Selbstständigkeit bekam es im Frühjahr 1957 zurück.

Zu seinen Aufgaben gehörten Gesundheitspropaganda, Organisation von Blutspendeaktionen, Ausbildung von Krankenschwestern, Zusammenarbeit mit Bürgerschutzorganisationen, Organisation im Kreis der Jugendlichen und Gründung von Rotkreuz-Organisationen in Betrieben, später kamen noch weitere Bereiche dazu, so wie Ferienbetreuung von körperbehinderten Kindern, Fachdienst für Familienbetreuung, Gründung von Blutspendezentren und Seniorenheimen.

Eine herausragende Aufgabe war von 1988 die Versorgung von rumänischen und DDR-Staatsbürgern, später von Flüchtlingen des Kriegs in Südslawien. Seine jetzigen Aufgaben bauen sich teils auf konventionelle Programme, teils auf neue gesellschaftliche Bedürfnisse auf, so wie das soziale Versorgungssystem, die Gesundheitserziehung der Jugend, die Organisation von Blutspendeaktionen, der Erste-Hilfe-Unterricht, die in- und ausländischen Katastrophenhilfen und Rettungsaktionen sowie der Suchdienst. Quelle: www.voroskereszt.hu

Das Hauptmotiv des Briefmarkenbildes ist das Symbol des Roten Kreuzes, ein – von winzigen Briefmarken gebildetes – gleicharmiges Kreuz. Auf dem Briefmarkenbild ist auch.